LOs vice ordförande Ulla Lindqvist: – Sverige måste få en rättssäker sjukförsäkring!

– Pröva möjligheten att korta eller ta bort den två veckor långa sjuklöneperiod som arbetsgivaren betalar. Det kan vara en del i en trepartsöverenskommelse om ett mer effektivt omställnings-, rehabiliterings- och anpassningsarbete ute på arbetsplatserna


Hon fortsatte:

– Vi har de senaste åren fått ett arbetsliv där allt fler hamnar utanför arbetsmarknaden. För att ändra på detta krävs att sjukförsäkringen förändras. Dit hör de orimliga och rättsosäkra tidsgränserna, den stelbenta prövningen av arbetsförmåga redan efter sex månader, bristen på individuellt anpassad rehabilitering och västvärldens hårdaste regler för sjukersättning.

– Frågan om en bättre omställning, rehabilitering och anpassning på arbetsplatserna var aktuell redan i de s.k. huvudavtalsförhandlingarna som Svenskt Näringsliv avbröt. Men arbetsgivarnas ovilja att åstadkomma konstruktiva lösningar är inget försvar för regeringens passivitet.

Ulla Lindqvist efterlyste en ny rehabiliterings- och omställningspakt, där såväl staten som arbetsmarknadens parter ingår. En sådan pakt bör enligt LO bland annat handla om ett stärkt förebyggande arbetsmiljö-arbete, en bra företagshälsovård på alla arbetsplatser, rätt till en bra rehabilitering och ett rimligt inkomstskydd för den som drabbas av ohälsa.

Ulla Lindqvist betonade också att sjukförsäkringen även i fortsättningen måste vara offentligt finansierad och avvisade bestämt differentiering av avgifter eller ersättningar utifrån sjukdomsrisk.

För mer information kontakta LOs pressinformation

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Dokument & länkar