LOs Wanja Lundby-Wedin om regeringsförklaringen – En regering som blundar för problemen

– I nuvarande konjunkturnedgång väljer regeringen att fortsätta att föra en politik som uppenbarligen inte lyckas bryta det den kallar ”utanförskap”. Regeringen är inte trovärdig när den än en gång vill öka sysselsättningen med en skattesänkning.– Det är oroande att regeringen inte tar vändningen på arbetsmarknaden och det ökade antalet varsel på större allvar. De senaste årens minskade arbetslöshet beror i huvudsak på en tidigare stark konjunktur och åtgärder som vidtogs innan den borgerliga regeringen tillträdde. Ska regeringen lyckas mildra lågkonjunkturens negativa effekter på sysselsättningen måste de vidta kraftfulla åtgärder.

– Rädslan för arbetslöshet kombinerat med försämringarna i a-kassan liksom det faktum att många lämnat arbetslöshetsförsäkringen gör att de arbetslösa inte kan hjälpa till att upprätthålla en efterfrågan som kan mildra konjunktursvackan. För att snabbt stimulera efterfrågan skulle regeringen behöva höja barnbidraget och studiemedlen.

Wanja Lundby-Wedin finner också bristen på utbildningssatsningar illavarslande. I ett historiskt perspektiv är antalet i arbetsmarknadsutbildning mycket lågt. Det lägsta sedan 1970. Under 2007 deltog 7 700 personer i arbetsmarknadsutbildning i genomsnitt per månad vilket var drygt 3 000 färre än 2006

– Lågkonjunkturer är ett bra tillfälle att erbjuda arbetsmarknadsutbildning till dem som behöver ställa om och kompetensutvecklas tills konjunkturen vänder.

För mer information kontakta LOs pressinformation

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera