Ny rapport från LO-ekonomerna: Skärp kraven på bankerna

Dagens regelverk för bankernas kapitalkrav måste ses över i grunden. Det skriver LO-ekonomerna i en ny rapport om den globala finanskrisen.Rapporten beskriver krisens förlopp och orsaker, men anger också vilka principer som bör gälla för en ny regleringsmodell.

LO anser att den finansiella sektorn behöver detaljerad reglering och noggrann övervakning för att bidra positivt till samhällsekonomin. Kostnaderna för finanskriser, i termer av förlorad produktion och sysselsättning, riskerar annars att bli enorma.

Kapitalkravsmåtten behöver vara så enkla att de är svåra att manipulera. Banker och finansiella företag bör hålla betydligt mer kapital i förhållande till utlåning och värdepappersinnehav än idag.

– Mer kapital leder till lägre risktagande och gör det svårare att vältra över kostnader på samhället, säger Ola Pettersson.

Hela rapporten bifogas nedan.

För mer information kontakta LOs pressinformation.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Dokument & länkar