Viktigt besked från EU-kommissionenDet program för fortsatt utveckling av EUs inre marknad som kommissionen presenterade idag är resultatet av en fyra månaders lång konsultation som kommissionen inledde i november 2010. Under konsultationen har både LO och Europafacket upprepat sina krav på en förordning för att stärka fackliga rättigheter i förhållande till EUs ekonomiska friheter. Skarpa förslag väntas från kommissionen under det fjärde kvartalet detta år.

– LO kommer vara fortsatt aktivt under kommissionens arbete med att utforma förordningen. Om förordningen ska få betydelse måste åtminstone två problem hanteras. För det första ska bedömningen av stridsåtgärders lovlighet i mål som Laval flyttas ned till nationella nivån för att hanteras inom det nationella rättssystemet. För det andra måste det ske en höjning av tröskeln för vad som är att betrakta som hinder mot den fria rörligheten på kollektivavtalsreglerade områden, säger Wanja Lundby Wedin.

Den europeiska fackförningsrörelsens krav på en revidering av utstationeringsdirektivet och att ett socialt protokoll ska fogas till fördraget är tyvärr inte upptagna i kommissionens handlingsprogram.

– Kommissionens förslag är ändå ett viktigt steg i rätt riktning och kan lösa några av de problem som uppstått i konflikten mellan fri rörlighet och grundläggande fackliga rättigheter. På sikt måste vi få till en revidering av utstationeringsdirektivet och ett socialt protokoll som fogas till fördraget, avslutar Wanja Lundby-Wedin.

Om oss

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Prenumerera

Dokument & länkar