Logistri Fastighets AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

Logistri Fastighets AB (publ) delårsrapport första kvartalet 2018-01-01 – 2018-03-31

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 277 tkr.

  • Driftnetto för perioden uppgick till 11 211 tkr.

  • Resultat före skatt 5 362 tkr.

  • Resultat per aktie 1,75 kr.

  • Koncernen hade per 2018-03-31 likvida medel om 31 904 tkr.

  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2018-03-31 till 600 000 tkr.
    Vid första kvartalet 2018 har bolagets ledning bedömt att det verkliga värdet är oförändrat jämfört mot 2017-12-31.

  • Koncernens eget kapital per 2018-03-31 om 247 288 tkr ger en soliditet på 39,9 %.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 402 51 05

ingeborg.magnusson@logistri.se

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84

ulf.attebrant@paretosec.com

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se 

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets fastigheter uppgick till 600 mkr per den 7 juli 2017 och omfattar sju fastigheter med en total uthyrbar area om 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.

Om oss

Bolaget ska äga och förvalta lager- och logistikfastigheter i Sverige.

Prenumerera