Årsstämma i Loomis AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Loomis AB (publ) beslutades följande:

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter. Stämman omvalde Alf Göransson, Jan Svensson, Patrik Andersson, Ingrid Bonde och Cecilia Daun Wennborg till styrelseledamöter. Gun Nilsson valdes till ny styrelseledamot. Alf Göransson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 2 750 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 800 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, 350 000 kronor vardera. Ersättning för kommittéarbete ska vara oförändrad och ordförande i revisionskommittén ska erhålla 200 000 kronor, ordföranden i ersättningskommittén ska erhålla 100 000 kronor, ledamot i revisionskommittén ska erhålla 100 000 kronor och ledamot i ersättningskommittén ska erhålla 50 000 kronor. Till bolagets revisor omvalde stämman revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor för en mandatperiod om ett år. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

Valberedning
Stämman omvalde Jan Svensson (Investment AB Latour m fl), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder), Johan Strandberg (SEB Fonder) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2018. Jan Svensson utsågs till ordförande.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 8,00 kronor per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 8 maj 2017 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 11 maj 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, för att säkerställa att Loomis-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att den totala ersättningen till ledningen ska utgöras av fast ersättning, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen ska ha en övre gräns och baseras på i förväg uppställda mål. Pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder och ska, i den utsträckning befattningshavarna inte omfattas av pensionsförmåner enligt kollektivavtal (ITP-plan), utgå enligt avgiftsbestämd pensionsplan. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram (”Incitamentsprogrammet”). Införandet av Incitamentsprogrammet innebär, i huvudsak, att 1/3 av eventuell intjänad bonus kan komma att betalas ut i form av B-aktier i Loomis, med fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställde är fortsatt anställd i Loomis.

Uppskattningsvis 350 nyckelpersoner kommer att omfattas av Incitamentsprogrammet och därmed vara berättigade att erhålla en del av den årliga bonusen i form av aktier i Loomis, förutsatt att vissa förutbestämda och mätbara prestationskriterier har uppfyllts. De befintliga principerna baseras på förbättringar av resultat och har satts i så nära relation som möjligt till den lokala affärsverksamheten och syftar till att stärka koncernens långsiktiga lönsamhet.

Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den årliga bonusen att fastställas i början av 2018 och betalas ut enligt följande: (i) 2/3 kontant i början av 2018, och (ii) 1/3 i B-aktier (”Bonusaktier”) i början av 2019. Antalet Bonusaktier som varje deltagare har rätt till ska fastställas genom förhållandet mellan den tillgängliga bonusen och aktiekursen vid tidpunkten för fastställandet av bonusbeloppet. Utbetalning av Bonusaktier enligt (ii) är villkorat av att deltagaren är anställd av Loomis sista dagen i februari 2019. Om den totala intjänade bonusen är mindre än EUR 4 200 kommer hela bonusbeloppet att betalas ut kontant i enlighet med (i) ovan.

För att möjliggöra Loomis leverans av Bonusaktier enligt Incitamentsprogrammet beslutade stämman vidare att ingå ett aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda som deltar i programmet.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.loomis.com.

4 maj 2017

Alf Göransson
Styrelseordförande

Loomis växel: 08-522 920 99

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring  och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2016 16,8 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 19.10.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera