Den starka organiska tillväxten i USA fortsätter

Juli – september 2015
Kvartalets intäkter uppgick till 4 167 MSEK jämfört med 3 600 MSEK för motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent (3) och den valutajusterade tillväxten var 4 procent (18).

Loomis rörelseresultat (EBITA)[1] uppgick till 483 MSEK (406) och rörelsemarginalen var 11,6 procent (11,3).

Resultat före skatt uppgick till 445 MSEK (366) och resultatet efter skatt var 329 MSEK (278).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,37 SEK (3,70).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 379 MSEK (384) motsvarande 78 procent (95) av rörelseresultatet (EBITA).

Januari – september 2015
Koncernens intäkter för de första nio månaderna 2015 uppgick till 11 953 MSEK (9 796). Den organiska tillväxten uppgick till 2 procent (4) och den valutajusterade tillväxten var 8 procent (12).

Loomis rörelseresultat (EBITA)[1] uppgick till 1 224 MSEK (981) och rörelsemarginalen var 10,2 procent (10,0).

Resultat före skatt uppgick till 1 046 MSEK (878) och resultatet efter skatt var 770 MSEK (651).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 10,24 SEK (8,65).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 879 MSEK (782) motsvarande 72 procent (80) av rörelseresultatet (EBITA).

- I USA har vi under kvartalet haft en organisk tillväxt på 7 procent och justerar vi för förändrade bränsletariffer uppgick tillväxten till 9 procent. Det är tydligt att de investeringar och insatser vi gör i USA bär frukt, kommenterar Lars Blecko, koncernchef för Loomis AB.

[1] Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2015-11-06

Lars Blecko
Koncernchef och VD Loomis US
Mobiltelefon: 08-522 920 51 
Epost: lars.blecko@us.loomis.com

Anders Haker
VD och CFO Loomis AB
Mobiltelefon: 070-810 85 59
Epost: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 21 000 personer och omsatte 2014 13,5 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2015 kl. 08:00.Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.