Förändring av det totala antalet aktier och röster i Loomis AB (publ)

Det teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid den extra bolagsstämman den 16 februari 2009 och som nu har avslutats har inneburit att antalet aktier och röster i Loomis AB (publ) ökat under juli 2013. Den totala ökningen under juli månad är 48 570 aktier av serie B och motsvarande ökning av antalet röster.

Aktiekapitalet i Loomis AB (publ) uppgår per den 31 juli 2013 till 376 399 145 kronor och det finns sammanlagt 75 279 829 aktier i bolaget, varav 3 428 520 aktier av serie A med 10 röster vardera och 71 851 309 aktier av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Loomis AB (publ) uppgår per den 31 juli 2013 till 106 136 509.

2013-07-31

Lars Blecko                                                           Anders Haker
VD och koncernchef                                               CFO

Telefonnummer:  070-641 49 10                               Telefonnummer: 070-810 85 59

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2013 kl. 08:00.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt