Loomis offentliggör nya finansiella mål

Loomis AB (publ) har idag kapitalmarknadsdag i London med temat ”Tillväxt med bibehållet fokus på lönsamhet och marginaler”. Koncernledningen kommer under kapitalmarknadsdagen att presentera tillväxtmöjligheter och marginalförbättringsinitiativ och scenarios som stödjer de nya finansiella målen.

Under 2010 sattes Loomis viktigaste mål att nå en rörelsemarginal (EBITA)1)om 10 procent senast år 2014. Bolaget är nu mycket nära detta mål och har därför beslutat att presentera nya finansiella mål för att illustrera nästa steg i Loomis utveckling för 2014-2017.

Loomis nya finansiella mål 2014-2017

Mål Nya 2014-2017 Gamla 2010-2014
Intäkter 17   miljarder 2017 Fanns   inget tillväxtmål
Rörelsemarginal (EBITA) 10-12% 10%   senast 2014
Skuldsättningsgrad Max   3,0 nettoskuld/EBITDA2) Max   2,5 nettoskuld/EBITDA
Utdelning 40-60% av årets resultat 40-60% av årets resultat

Vd och koncernchef Jarl Dahlfors kommenterar

– Loomis har sedan börsintroduktionen 2008 fokuserat på att förbättra verksamhetens kvalitet och att öka rörelsemarginalen. Verksamheten upprätthåller idag en hög kvalitet med en rörelsemarginal nära 10 procent. Vi kommer att fortsätta fokusera på kontinuerliga marginalförbättringar och vi bedömer att det fortsatt finns möjligheter att förbättra rörelsemarginalen ytterligare. Det nya målet med en förväntad rörelsemarginal om 10-12 procent indikerar att ökad tillväxt delvis kan motverka kontinuerliga marginalförbättringar.

Loomis har en stark position och är nu redo för ett ökat fokus på tillväxt, vilken huvudsakligen kommer att komma från tre områden:

  1. Ökad outsourcing av kontanthanteringstjänster (CMS) primärt i USA,
  2. Tilläggstjänster för existerande och nya kunder såsom Loomis SafePoint och Internationell värdehantering, samt
  3. Förvärv.

Förvärv kan påverka vårt tredje mål – skuldsättningsgrad. Genom att höja vår maximala skuldsättningsgrad till 3,0 kommer det att finnas utrymme att ta till vara på möjligheter som möter våra förvärvskriterier.

Vår historia visar att vi har uppnått kontinuerliga förbättringar av rörelseresultatet, förbättrat kassaflödet och haft en stabil investeringsnivå. Vår ambition är att trenden ska fortsätta, vilket möjliggör att vi kan bibehålla en årlig utdelningsnivå om 40-60% av årets resultat.

Sammanfattningsvis så öppnar detta upp för många intressanta möjligheter för nästa steg i Loomis historia och jag ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget för att nå ännu större framgångar i framtiden.

Webbsändning

För att följa kapitalmarknadsdagen via webbsändning, följ denna länk. Länken finns också på vår hemsida, http://www.loomis.com/sv/Investerare/Loomis-Kapitalmarknadsdag/.

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2) Resultat före avskrivningar, räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2014-09-25

Jarl Dahlfors                                                                                     Anders Haker
Vd och Koncernchef                                                                         Ekonomi- och finansdirektör

Mobiltelefonnummer: 070-607 20 51                                                Mobiltelefonnummer: 070-810 85 59
Epost: jarl.dahlfors@loomis.com                                                      Epost: anders.haker@loomis.com

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2014 kl. 12:30.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt