Loomis offentliggör nya finansiella mål och presenterar strategi för 2018-2021

På kapitalmarknadsdagen, som kommer att hållas i London idag, offentliggör Loomis sina finansiella mål och introducerar nya hållbarhetsmål. Under temat ”Leading the transformation of the Cash Ecosystem” kommer Loomis presentera sin strategi för 2018-2021. Den nya strategin medför organisationsförändringar och ändringar i koncernledningen.

Målen kan sammanfattas enligt nedan:

 • Intäkter
  24 miljarder SEK 2021, innefattande både organisk- och förvärvad tillväxt

 • Rörelsemarginal (EBITA)
  12-14%

 • Utdelning
  40-60% av årets resultat

 • Hållbarhet
  *
  Inga arbetsplatsrelaterade skador
  * Minskat koldioxidutsläpp med 30%
  * Minskad plastanvändning med 30%

Tidpunkt och storlek på såväl förvärv som investeringar kan ha en påverkan på rörelsemarginalen under målperioden varvid ett spann på rörelsemarginalen om 12-14 procent har satts. Vid ett antagande om att inga marginalutspädande förvärv genomförs förväntas verksamheten att generera en rörelsemarginal om cirka 14 procent för året 2021.

Loomis har ett starkt hållbarhetsfokus och aktiviteterna är integrerade i Loomis affärsmodell. Målsättningen är att ytterligare öka ambitionsnivån och Loomis har därför valt att inkludera tre externa hållbarhetsmål. Dessa mål har valts då de förväntas ha en positiv påverkan på miljön samtidigt som de kommer att förbättra Loomis finansiella resultat.

“Leading the transformation of the Cash Ecosystem”

Loomis ambition är att ta ett ytterligare steg i värdekedjan genom att erbjuda nya tjänster och tillvarata nya tillväxtmöjligheter. Huvuddragen i strategin innefattar att öka takten på mindre mogna marknader och att utöka erbjudandet av tjänster, som ligger nära dagens kärnverksamhet, med högre lönsamhet, på mer mogna marknader.

Loomis kommer att fortsätta optimera den globala affärsmodellen för att ytterligare förbättra sina erbjudanden inom kontanthantering (CMS) och SafePoint i USA och Europa. Loomis höjer även estimatet för den befintliga marknaden avseende SafePoint i USA från 300 000 till 400 000 enheter. Loomis förväntas kunna uppnå en installationstakt om 10 000 SafePoints per år i USA under strategiperioden. Den europeiska marknaden för SafePoints bedöms för närvarande uppgå till 200 000 enheter. I syfte att stödja strategin kommer två kunskapscenter (Centers of Excellence) och ett innovationscenter att skapas. Ett kunskapscenter kommer att vara baserat i Houston, USA, och kommer att fokusera på lösningar för SafePoint och andra lösningar för handelskunder medan det andra kunskapscentret kommer att vara baserat i Madrid, Spanien, och kommer att fokusera på värdetransport- och kontanthanteringstjänster. Innovationscentret kommer att vara baserat i Stockholm, Sverige. Målsättningen är att öka takten avseende kunskapsdelning inom Loomis-koncernen samt att möjliggöra en effektiv implementering av nya tjänster och teknologier.

Genom att ta ytterligare steg i värdekedjan och erbjuda tjänster såsom hantering av uttagsautomater och fysisk utländsk valuta, front- och back office tjänster för handelskunder och banker, och på längre sikt, digitala plattformar, kommer nya marknadssegment att kunna nås. Dessa erbjudanden kommer kunna stödja kunderna på ett bättre sätt samtidigt som de ökar marknadspotentialen för Loomis.

Loomis anser att förvärv är en viktig del i strategin och bedömer att en stor andel av tillväxten kommer att komma från selektiva förvärv under strategiperioden. Loomis kommer att prioritera förvärv på befintliga marknader men även investeringar i ny teknologi och nya tjänster.

Loomis kommer att fortsätta utveckla Loomis-modellen genom att addera ny kunskap och kompetens. Detta inkluderar t.ex. områden som innovation, IT och teknologi.

Organisationsförändringar och ändringar i koncernledningen

I syfte att stödja strategin kommer Loomis att genomföra organisationsförändringar. För det första slås alla tre europeiska regionerna tillsammans till en region (Europa). Chef för Europaregionen blir Georges Lopez som idag är Regionchef för södra Europa. Förändringen kommer inte endast bidra till omfattande vinster avseende kunskapsspridning och implementering av nya tjänster utan även ge kostnadssynergier avseende operationella kostnader och investeringar. Den nya organisationen i Europa gäller från och med den 1 oktober 2017. Organisationsförändringen medför att Kenneth Högman, Regionchef UK, och Patrik Högberg, Regionchef Northern and Eastern Europe, kommer att erhålla nya roller inom Loomis-koncernen.

Vidare kommer Lars Blecko, som nu är Regionchef USA, att utses till styrelseordförande för Loomis USA medan Aritz Larrea, idag Landchef i Spanien, kommer att tillträda som Regionchef för USA från och med den 1 juni 2018.

Loomis har en stark marknadsposition och en finansiell kapacitet att ta nästa värdeskapande steg. Vi är fast beslutsamma att vi ska tillvarata framtida möjligheter vilket kommer att fortsätta att leverera värde för våra anställda, kunder, aktieägare och övriga intressenter, säger Patrik Andersson, vd och koncernchef för Loomis.

Praktisk information

Kapitalmarknadsdagen börjar kl. 13.00 BST (Brittish Summer Time, GMT+1) och kommer att sändas via internet på www.loomis.com.

Det kommer att finnas möjligheter till att ställa frågor i samband med presentationerna och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Loomis websida www.loomis.com efter det att presentationerna är slutförda.

28 september 2017

Patrik Andersson
Vd och koncernchef 

Mobiltelefon: 076-111 34 00   
Epost: patrik.andersson@loomis.com

Anders Haker 
Ekonomi- och Finansdirektör

Mobiltelefon: 070-810 85 59
Epost: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring  och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2016 16,8 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 september 2017 kl. 12.15 CEST.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.