Loomis under första halvåret 2010: På god väg mot marginalmålet

Loomis rörelseresultat (EBITA) 1) för det första halvåret 2010 uppgick till 379 MSEK, inklusive valutaeffekter om - 39 MSEK, jämfört med 368 MSEK för motsvarande period 2009. Rörelse-marginalen ökade till 6,8 procent (5,9). 

Intäkterna minskade under perioden till 5 577 MSEK (6 205). Den organiska tillväxten utgjorde –2 procent (–2). 

Resultatet före skatt uppgick till 316 MSEK (297) och resultatet efter skatt till 207 MSEK (208). 

Rörelsens kassaflöde på 481 MSEK (288) motsvarade 127 procent (78) av rörelseresultatet (EBITA). 

Vinsten per aktie var 2,84 SEK (2,85) före utspädning och 2,74 SEK (2,85) efter utspädning. 

Andra kvartalet
Rörelseresultatet (EBITA) för det andra kvartalet uppgick till 198 MSEK (183) och rörelsemarginalen till 7,0 procent (6,1). 

Intäkterna under det andra kvartalet uppgick till 2 806 MSEK (3 018). 

Resultatet före skatt för andra kvartalet uppgick till 167 MSEK (148) och resultatet efter skatt 103 MSEK (103). 

Rörelsens kassaflöde på 323 MSEK (193) motsvarade 163 procent (106) av rörelseresultatet (EBITA). 

Vinsten per aktie var 1,41 SEK (1,42) före utspädning och 1,36 SEK (1,42) efter utspädning. 

- Den positiva utvecklingen av rörelsemarginalen beror i första hand på utfallet av det effektiviseringsprogram som har drivits över hela koncernen under de senaste åren. Kassaflödets kraftiga förbättring beror huvudsakligen på vårt enträgna arbete med att etablera god kontroll över kredittider och investeringar, säger Loomis koncernchef Lars Blecko. 

Loomis viktigaste kortsiktiga finansiella mål, en rörelsemarginal på 8 procent för helåret 2010, kvarstår. 

1) Resultat före räntor, skatt och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar. 

 

Loomis erbjuder säkra och effektiva lösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 370 operativa lokalkontor i 12 europeiska länder och i USA. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juli 2010 kl. 08.00

För mer information, kontakta:
Lars Blecko, VD och koncernchef
070-641 49 10

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar