Loomispåverkas positivt av den amerikanska skattereformen

Förenta staternas president, Donald Trump, har effektuerat USAs skattereform till lagstiftning genom att underteckna Tax Cuts & Jobs Act. Den största påverkan på Loomis under fjärde kvartalet i år hänför sig till minskningen av bolagsskattesatsen i USA från 35 till 21 procent.

Till följd av den reducerade skattesatsen i USA förväntar sig Loomis, baserat på nuvarande estimat, att under det fjärde kvartalet 2017 rapportera en positiv skatteintäkt av engångskaraktär inom intervallet 55-70 miljoner kronor. Den positiva skatteintäkten, av engångskaraktär, relaterar till omvärderingar av de uppskjutna skatteskulder som Loomis US har i sin balansräkning. Den positiva skatteeffekten under fjärde kvartalet 2017 förväntas inte ha någon väsentlig effekt på kassaflödet.

För räkenskapsåret 2018 förväntas koncernens skattesats, baserat på nuvarande estimat, att uppgå till mellan 25 och 26 procent. 

22 december 2017

Anders Haker
Ekonomi- och finansdirektör

Telefonnummer: 070-810 85 59
E-post: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring  och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2016 16,8 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 decembe 2017 kl. 20.45 CET.

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.