Ökad lönsamhet och föreslagen höjd utdelning till 8,00 SEK per aktie

Oktober – december 2016
Intäkterna under det fjärde kvartalet uppgick till 4 421 MSEK jämfört med 4 144 MSEK för motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 4 procent (3) och den valutajusterade tillväxten var 4 procent (5).

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 543 MSEK (479) och rörelsemarginalen var 12,3 procent (11,6).

Resultat före skatt uppgick till 477 MSEK (415) och resultatet efter skatt var 342 MSEK (299).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,55 SEK (3,97).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 867 MSEK (384) motsvarande 160 procent (80) av rörelseresultatet (EBITA).

Januari – december 2016
Intäkterna för året uppgick till 16 800 MSEK (16 097). Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent (2) och den valutajusterade tillväxten var 5 procent (7).

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 1 890 MSEK (1 703) och rörelsemarginalen var 11,2 procent (10,6).

Resultat före skatt uppgick till 1 735 MSEK (1 461) och resultatet efter skatt var 1 258 MSEK (1 069).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 16,73 SEK (14,21).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 2 013 MSEK (1 264) motsvarande 107 procent (74) av rörelseresultatet (EBITA).

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 SEK (7,00) per aktie.

-  Det är glädjande att vi har ytterligare ett framgångsrikt kvartal och år bakom oss. Vi har följt vår fastslagna strategi och vi är på god väg att nå de finansiella mål vi kommunicerade i september 2014. Den 28 september 2017 har vi för avsikt att hålla en kapitalmarknadsdag där vi kommer att presentera vår uppdaterade strategi och våra nya målsättningar kommenterar Patrik Andersson, vd och koncernchef för Loomis.

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

1 februari 2017

Patrik Andersson Anders Haker
Vd och koncernchef Ekonomi- och finansdirektör
     
Mobil: 076-111 34 00 Mobil: 070-810 85 59
E-mail: patrik.andersson@loomis.com E-mail: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2016 16,8 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 08.00 CET.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.