Stark organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet under det tredje kvartalet 2013

Juli – september 2013
Intäkterna för det tredje kvartalet uppgick till 2 897 MSEK (2 788) och både den valutajusterade tillväxten och den organiska tillväxten uppgick till 4 procent (0 respektive -2).

Rörelseresultat (EBITA)1) för perioden uppgick till 311 MSEK (272) och rörelsemarginalen förbättrades till 10,7 procent (9,8).

Resultat före skatt uppgick till 294 MSEK (234) och resultat efter skatt uppgick till 207 MSEK (164).

Resultat per aktie var 2,76 SEK (2,24) före utspädning och 2,76 SEK (2,17) efter utspädning.

Rörelsens kassaflöde på 368 MSEK (362) motsvarade 119 procent (133) av rörelseresultatet (EBITA)1).

Januari – september 2013
Intäkterna för årets första nio månader uppgick till 8 436 MSEK (8 507). Den valutajusterade tillväxten uppgick till 2 procent (4) och den organiska tillväxten utgjorde 1 procent (0).

Rörelseresultatet (EBITA)1) för perioden uppgick till 805 (709) MSEK och rörelsemarginalen förbättrades till 9,5 procent (8,3).

Resultat före skatt uppgick till 764 MSEK (611) och resultat efter skatt till 539 MSEK (428).

Resultat per aktie var 7,21 SEK (5,86) före utspädning och 7,15 SEK (5,66) efter utspädning.

Rörelsens kassaflöde på 637 MSEK (547) motsvarade 79 procent (77) av rörelseresultatet (EBITA)1).
                        

– Jag kan konstatera att vårt långsiktiga fokus på att förbättra rörelsemarginalen fortsätter att ge resultat och att vi börjar närma oss vårt viktigaste finansiella mål, en rörelsemarginal om 10 procent senast 2014. Det är även glädjande att kunna presentera en organisk tillväxt om 4 procent för det tredje kvartalet 2013, säger Loomis VD och koncernchef Jarl Dahlfors.

 1)Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

                      

2013-11-06

Jarl Dahlfors     
VD och koncernchef                            
Mobil: 070-607 20 51                                 
Email: jarl.dahlfors@loomis.com

Anders Haker
Ekonomi- och finansdirektör
Mobil: 070-810 85 59           
Email: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2013 kl. 08.00 CET.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.