Stark resultatutveckling och föreslagen höjd utdelning

Januari – december 2012
Loomis rörelseresultat (EBITA)1) för 2012 uppgick till 1 019 MSEK (912), inklusive negativa valutaeffekter om 8 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 9,0 procent (8,3).

Intäkterna för helåret var 11 360 MSEK (10 973). Den valutajusterade tillväxten uppgick till 3 procent (7) och den organiska tillväxten till 0 procent (1).

Resultatet före skatt uppgick till 932 MSEK (743) och resultatet efter skatt till 650 MSEK (513).

Rörelsens kassaflöde på 860 MSEK (700) utgjorde 84 procent (77) av rörelseresultatet (EBITA).

Resultat per aktie var 8,90 SEK (7,03) före utspädning och 8,60 SEK (6,79) efter utspädning.

Styrelsen föreslår en utdelning för 2012 med 4,50 SEK (3,75) per aktie.

Fjärde kvartalet 2012
Rörelseresultatet (EBITA)1) för fjärde kvartalet uppgick till 310 MSEK (266), inklusive negativa valutaeffekter om 7 MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 10,9 procent (9,2).

Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 2 852 MSEK (2 881). Den valutajusterade tillväxten uppgick till 2 procent (8) och den organiska tillväxten till 0 procent (2).

Resultatet före skatt för fjärde kvartalet uppgick till 321 MSEK (247) och resultatet efter skatt till 222 MSEK (180).

Rörelsens kassaflöde på 313 MSEK (234) motsvarade 101 procent (88) av rörelseresultatet (EBITA).

Resultat per aktie för kvartalet var 3,04 SEK (2,47) före utspädning och 2,93 SEK (2,38) efter utspädning.

– Resultatet för fjärde kvartalet blev Loomis bästa någonsin, både för koncernen som helhet och för våra två segment. Även året som helhet var starkt och för första gången översteg rörelseresultatet 1 miljard kronor. De främsta förklaringarna till den positiva resultatutvecklingen under det fjärde kvartalet respektive för helåret är vårt kontinuerliga arbete med effektivitetsförbättringar samt att effekten av förvärvet av Pendums värdehanteringsverksamhet i USA nu ger tydliga resultat. Det konsterar Loomis VD och koncernchef Lars Blecko.

Han understryker även att Loomis är på mycket god väg att marginalmålet om 10 procent senast 2014.

1) Resultat före räntor, skatt och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

 
2013-02-06

Lars Blecko

VD och Koncernchef
 

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.
  
Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2013 kl. 08:00.

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kontakt