Bergmästaren har medgivit överlåtelse av bearbetningskoncessionen Vindfall K Nr 1 till Lovisagruvan Utveckling AB

Bergmästaren har den 20 juni meddelat medgivande till överlåtelse av bearbetningskoncessionen Vindfall K Nr 1 från Svenskt Bergsbruk AB:s konkursbo till Lovisagruvans helägda dotterbolag Lovisagruvan Utveckling AB (LUAB). Beslutet kan endast överklagas till regeringen, Näringsdepartementet.

Bearbetningskoncessionen Vindfall K Nr 1 gäller till 2039-06-29 och förutsatt att medgivandet inte överklagas, ger det LUAB rätt att utvinna de mineral som finns i koncessionsområdet (bly, zink, koppar och silver). Dock ger bearbetningskoncessionen inte rätt att påbörja själva verksamheten. För detta krävs bland annat även tillstånd enligt miljöbalken mm. Koncessionsområdet har en yta av drygt 19 hektar och är beläget i ett område strax söder om Forsbacka i Gävle kommun och Gävleborgs län.

Inom koncessionsområdet finns en zinkblände- och blyglansmineralisering med viss halt av silver och koppar i ett sidoberg av skarn och karbonatsten.

Den senaste uppskattningen av mineraltillgångarna i Vindfallfyndigheten utfördes 2012 av Wiking Mineral AB som redovisade en indikerad mineraltillgång om 312 870 ton med 54 g/t Ag, 0,3 % Cu, 8,5 % Zn samt 2,9 % Pb. Bedömningen uppges vara utförd i enlighet med JORC-standarden. Uppskattningen, som baseras på en gränshalt av 5 % Pb+Zn, anges exklusive gråbergsinblandning.

Förekomsten har vissa likheter med Lovisagruvan men strukturen är mera splittrad och malmbredderna större. Förekomstens zinkblände- blyglansmineralisering uppträder i flera linser med varierande sidostupning. Linserna är ej begränsade vare sig i sidled eller mot djupet och LUAB gör bedömningen att det finns goda utgångspunkter för fortsatt prospektering, dels mot djupet sydväst om Vindfallfyndigheten i vad som benämns ”Djupmalmen”, dels i nordost i riktning mot den närbelägna Sörtärnanmineraliseringen.

Beträffande övriga ärenden kopplade till förvärvet av Vindfall K Nr 1 så meddelas att Bergsstaten beviljat anstånd till LUAB att inkomma med komplettering av handlingar för fortsatt handläggning av ansökan om bearbetningskoncession Vindfall K Nr 2 samt att Bergsstaten för närvarande handlägger ansökan om överlåtelse av undersökningstillståndet Sörtärnan Nr 2 (Sörtärnanmineraliseringen) samt undersökningstillståndet Sörtärnan 201 (mellan Sörtärnan och Vindfall K Nr 1).

Den senast utförda uppskattningen av mineraltillgången i Sörtärnanfyndigheten har utförts av Wiking Mineral och avser mineralisering från 20 till 100 m djup under markytan. Enligt bedömningen innehåller Sörtärnanfyndigheten en indikerad mineraltillgång om 77 256 ton med 62 g/t Ag, 0,3 % Cu, 6,8 % Zn och 3,0 % Pb över en minsta bredd av 4,5 m.

LUAB kommer nu påbörja arbetet med att i mer detalj undersöka Vindfallfyndigheten samt att påbörja arbetet med att erhålla nödvändiga tillstånd och planera för gruvdrift. Preliminärt gör LUAB bedömningen att tillstånds- och förberedelseprocessen kan ta i storleksordningen 18 månader, varefter produktion kommer att inledas.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018 

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar