Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lovisagruvan AB (publ.), 556481-0074, kallas härmed till årsstämma, torsdagen

den 22 mars 2018, i Jernkontorets Konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Förtäring serveras från kl 17.45.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den 16 mars 2018 vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Anmälan kan ske per e-mail till nordenhok.g@gmail.com eller per telefon till Göran Nordenhök på 070 511 32 12 eller brev till Lovisagruvan AB c/o Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt kunna förevisas vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 16 mars 2018, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

ÅRSSSTÄMMA i Lovisagruvan 2018

Förslag till dagordning

      0.    Stämman öppnas.

 1. Val av ordförande vid stämman, förslag, Stefan Sädbom
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Verksamhetsbeskrivning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut om
  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  • dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda balansräkningen
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelse och styrelseordförande
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

 • Styrelsen föreslår att utdelning skall ske med 4 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen blir den 26 mars och utdelningen kommer att betalas den 29 mars om stämman godkänner förslaget.
 • Valberedningen föreslår att antalet ledamöter tillsvidare skall vara fyra. Göran Nordenhök, Ingemar Skaret, Oskar Stavrén och Stefan Sädbom är beredda att fortsätta som ordinarie styrelseledamöter och valberedningen föreslår omval av samtliga samt att Stefan Sädbom skall vara ordförande och Göran Nordenhök vice ordförande.
 • Valberedningen föreslår att Benny Svensson, auktoriserad revisor i R3 Revisionsbyrå väljs som revisor. Camilla Beijron R3 Revisionsbyrå, auktoriserad revisor, föreslås som revisorssuppleant.
 • Valberedningen föreslår att arvode skall utgå oförändrat med 150 000 till ordföranden och med
  85 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.
 • Till valberedning föreslås oförändrat Göran Nordenhök, Lars Olofsson, Morten Werner och Peter Öster

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor vid gruvan i Stråssa, Storå samt hos Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm (telefon 070-511 32 12) från och med tre veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer även att läggas ut på bolagets hemsida, www.lovisagruvan.se.

_________________________________________________________________________________

Stockholm i februari 2018

Styrelsen

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar