Lovisagruvan har tecknat avtal med Svenska Sandprodukter om utveckling av titan- och zirkonfyndighet.

Lovisagruvan Utveckling AB och Göteborgsföretaget Svenska Sandprodukter AB har nu tecknat avtal om utveckling av en titan- och zirkonfyndighet vid Måsalycke i Tomelilla kommun i Skåne.  Fyndigheten upptäcktes på 1980-talet av det statliga prospekteringsbolaget Sveriges Geologiska AB (SGAB) och utgörs av en sandsten med ovanligt hög halt av mineralen zirkon, rutil och anatas.

I samband härmed och i enlighet med det tecknade avtalet har Lovisagruvans helägda dotterbolag i tecknat aktier en riktad nyemission i Svenska Sandprodukter varigenom 20 % i ägarandel har uppnåtts. Lovisagruvan kommer nu att finansiera ett utvecklingsarbete med syfte att erhålla bearbetningskoncession och kommer om det genomförs att slutligen uppnå 75 % ägarandel.

Det finns inga moderna uppskattningar av områdets mineralförekomster, men enligt en rapport från SGAB till Nämnden för Statens Gruvegendom 1984 (SGAB, PRAP84022), så sägs att:

”En överslagsmässig beräkning på grundval av borrnings och analysresultat anger en sannolik malmvolym om ca 900 000 ton med ca 9-10 % TiO2-halt och ca 2 % ZrO2-halt.”

Observera att ovanstående citat avser historiska uppgifter och att underlagen för påståendet inte uppfyller dagens högt ställda krav på kvalitetskontroll, beräkning och rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver.

Fyndigheten är sedan 1995 klassad som riksintressant med avseende på värdefulla ämnen och material enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.

Utvecklingsarbetet har nu inletts genom undersökningsborrning och uttag av en mindre kvantitet material för metallurgiska försök.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018. 

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar