Lovisagruvan Utveckling AB förvärvar bearbetningskoncessionen Vindfall

Lovisagruvans helägda dotterbolag Lovisagruvan Utveckling AB har förvärvat, mot kontant betalning, bearbetningskoncessionen för Vindfall K nr 1 och och ansökan om bearbetningskoncession för Vindfall K nr 2 samt även intill liggande undersökningstillstånden Sörtärnan nr 2 och Sörtärnan nr 201. Säljare är konkursboet för Svenska Bergsbruk AB. En förutsättning för affären är att övertagandet av rättigheterna godkänns av Bergsstaten.

Fyndigheterna är belägna i ett område strax söder om Forsbacka i Gävleborgs län.

Det påträffade tonnaget i Vindfallfyndigheten består av flera linser med varierande sidostupning. Linserna är ej begränsade vare sig i sidled eller mot djupet. Goda utgångspunkter för fortsatt prospektering finns framförallt mot djupet sydväst om Vindfallfyndigheten i form av den s.k. ”Djupmalmen”. Uppskattningen av mineraltillgångar för Vindfallfyndigheten har utförts av Wiking Mineral. Enligt bedömningen innehåller fyndigheten en indikerad mineraltillgång om 312 870 ton med 54 g/t Ag, 0,3 % Cu, 8,5 % Zn samt 2,9 % Pb. Bedömningen uppges vara utförd i enlighet med JORC-standarden. Uppskattningen, som baseras på en gränshalt av 5 % Pb+Zn, anges exklusive gråbergsinblandning. (se bl.a. Scoping Study Project Vindfall 16 april 2016, ÅF)

I Sörtärnan har en liknande mineralisering påträffats med ett mindre tonnage definierat.

Den senast utförda uppskattningen av mineraltillgången i Sörtärnanfyndigheten har också utförts av Wiking Mineral och avser mineralisering från 20 till 100 m djup under markytan. Enligt bedömningen innehåller fyndigheten 77 256 ton med 62 g/t Ag, 0,3 % Cu, 6,8 % Zn och 3,0 % Pb över en minsta bredd av 4,5 m.

Såväl Vindfall som Sörtärnanfyndigheterna ligger i ett mineraliserat stråk, med Sörtärnan beläget cirka 1,5–2 km nordost om Vindfall.

Mineraliseringarnas värdemetaller liknar Lovisagruvans men strukturen är mera splittrad och malmbredderna större.

Den närmaste uppgiften för Lovisagruvan blir att undersöka mineraliseringen ytterligare och bland annat om fyndigheterna hänger ihop på djupet. Arbete för att föra den redan inlämnade ansökan om bearbetningskoncession för Sörtärnan (i ansökan benämnd Vindfall K Nr 2) till ett positivt beslut kommer att påbörjas inom kort.

En bearbetningskoncession gäller i 25 år och Vindfallkoncessionen gäller till 2039-06-29.

Lovisagruvan bedömer att Vindfallprojektet har intressant utvecklingspotential och passar in Lovisagruvans verksamhet i flera avseenden.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018. 

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar