LRF-koncernens bokslut 2011

21 mars. LRF-koncernens totala verksamhet gav ett underskott 2011. En reaförlust i samband med försäljning av innehavet i Setra Group AB samt sämre resultat i några av dotterbolagen är huvudorsakerna.

Koncernens resultat efter skatt för 2011 gav ett underskott om 114 miljoner kronor. Det negativa resultatet hänför sig främst till sämre resultat i de större dotterbolagen.

Koncernens rörelseintäkter minskade något under 2011 och uppgick till 2 299 (2 420) miljoner kronor. Minskningen kan i huvudsak hänföras till att dotterbolaget Svensk Markservice AB såldes under 2010.

Rörelseresultatet uppgick till -177 miljoner kronor vilket är bättre än föregående år (-368). Finansnettot uppgår till 75 (589) miljoner kronor vilket är svagare än tidigare år. Finansförvaltningen har under året påverkats av finanskrisen och oron på finansmarknaden. Det finansiella resultatet har även belastats med en reaförlust om 118 miljoner kronor vilken hänförs till avvecklingen av LRFs ägande i sågverksindustrin Setra Group AB.

Den positiva medlemsutvecklingen fortsatte även föregående år. Under 2011 ökade antalet medlemmar med 1 176 netto till 171 807 medlemmar. Medlemsutvecklingen har varit positiv sedan 1996 och har under denna tid ökat med 43 procent. Medlemsintäkterna är stabila och en grund för LRF:s finansiering.

Affärsverksamheten har under det gångna året präglats av omstrukturering, omställningskostnader samt en sämre marknadsutveckling i förlagsbranschen. Den fakturerade externa försäljningen i dotterbolagen uppgick till 1 659 (2 033) miljoner kronor. Omsättningsminskningen är till stor del en effekt av försäljningen av Svensk Markservice AB.

– Under 2011 har alla dotterbolag genomfört strategi- och förändringsarbeten i syfte att stärka sina positioner på respektive marknad. Det innebär i flera fall insatser som påverkar resultatet kortsiktigt men som ska synas i en positiv resultatutveckling redan 2012, säger LRFs koncernchef Anders Källström.

– De största dotterbolagen - LRF Konsult och LRF Media - visar sämre resultat för 2011. Resultatet i LRF Konsult belastas av omstruktureringskostnader och en ökad pensionsskuld. I LRF Media har åren av tillväxt skapat behov av konsolidering. Företaget har utvecklats till Sveriges tredje största mediebolag och under 2011 påverkas resultatet av engångsposter – organisationsförändringar och nedskrivningar – som vi utgår kommer att påverka resultatet positivt under 2012. Övriga dotterbolag har nått budgeterat resultat.

– Under förra året startades dotterbolaget Macklean Strategiutveckling AB. Inom tre år ska bolaget bli lönsamt och är ett exempel på hur dotterbolagsportföljen både växer och breddas i LRF-koncernen.

LRF:s verksamhet är diversifierad och innefattar utöver intresse- och företagarorganisationen, som bedrivs både lokalt, regionalt och centralt även affärsverksamhet, försäkringsverksamhet och egen finansförvaltning.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera