Ökad hänsyn till skogsägarna behövs i naturvårdsstrategin

Idag lämnas skriftliga synpunkter på vad naturvårdsstrategin bör innehålla. Strategin kommer få stor betydelse för skogsägares syn på naturvård. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ser det därför som mycket olyckligt att strategin tas fram under stor tidspress och att strategin inte går ut på remiss.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har av regeringen fått i uppdrag att revidera den nationella strategin för skydd av skog. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 31 december 2016. Strategin kommer få stor betydelse för vilka områden som undantas från skogsbruk och i vilka fall skogsägare ges möjlighet till ersättning då deras brukande förhindras. Senast idag, den 14 oktober, ska skriftliga synpunkter lämnas på vad strategin bör innehålla.

LRFs skogsdelegation, LRF Skogsägarna, anser att man i första hand bör arbeta utifrån Komet-arbetssättet, det vill säga att man mot ersättning avsätter värdefulla skogsområden som skogsägare själva föreslagit. Avsättningar bör ske där skogsägaren vill det.

– Idag har den skogsägare som vill avsätta sin värdefulla skog begränsad möjlighet att bli ersatt, samtidigt som andra skogsägare drabbas av reservat mot sin vilja. För båda dessa grupper av skogsägare tar man idag bort incitamenten att bevara och skapa naturvärden, säger Sven Erik Hammar, ordförande i LRFs skogsdelegation, LRF Skogsägarna.

LRF Skogsägarna ser det också som viktigt att nyckelbiotoper som skogsägaren inte själv valt att avsätta frivilligt prioriteras tydligt.

– För att nyckelbiotopsfrågan ska klaras måste myndighetsanslagen i betydande grad omfördelas från naturreservat till naturvårdsavtal och biotopskydd, säger Sven Erik Hammar.

LRF Skogsägarna ser det som nödvändigt att en tydlig prioritering av nyckelbiotopsrika fastigheter i avsättningarna kombineras med en översyn av nyckelbiotopsbegreppet. Annars är risken stor att skogsägarnas ekonomi blir allvarligt lidande.

– När ett område klassas som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen förlorar det sitt ekonomiska värde. Det är idag en ekonomisk risk för skogsägare att skapa och utveckla naturvärden och vi närmar oss därför ett läge där nyckelbiotopsbegreppet riskerar att göra större skada än nytta för naturen, säger Sven Erik Hammar.

Läs hela yttrandet här: http://www.lrf.se/globalassets/dokument/om-lrf/branscher/lrf-skogsagarna/synpunkter-vardefulla-skogar-lrf-skogsagarna.pdf

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst på mail: press@lrf.se eller tel: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är Sveriges största småföretagarorganisation inom det gröna näringslivet.

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera

Dokument & länkar