Regeringen lyssnade till lantbrukets oro i vattenfrågan

19 november 2015

Regeringen överprövar de fem vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram. Beskedet är glädjande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, som arbetat för att det inte ska tas förhastade beslut om kostnader som samhället saknar finansiering för.

– Det är klokt agerat av regeringen att göra en överprövning av besluten om vattendirektivet. Det viktigaste är att få ett väl genomarbetat resultat som gynnar vattenfrågorna. Vattenvård måste gå hand i hand med ett lönsamt jordbruk, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson. 

De fem vattenmyndigheternas delegationer ska fatta beslut om åtgärdsprogram i december. Nu blir det otydligt vilket värde deras beslut får i förhållande till regeringens överprövning. Beredning pågår i regeringskansliet. 

LRF har påpekat att kostnaderna för lantbruket riskerar att bli mycket stora om vattendirektivet genomförs rakt av eftersom det saknas finansiering för åtgärderna. En annan brist är att Havs- och vattenmyndigheten inte hunnit göra klart den vägledning som ska förklara hur alla undantag ska användas.

– Vägen till ett hållbart jordbruk och ett skyddande av våra vatten är inte ökade regler och begränsningar. Vi vill istället att de viktigaste styrmedlen ska vara rådgivning, utbildning, forskning och lokal vattendialog, säger Helena Jonsson.

Sedan vattenmyndigheternas samrådsunderlag presenterades för ett år sedan har det frivilliga arbetet inom lantbruket gett nya resultat. På mjölkgårdar som fått miljörådgivning genom Greppa Näringen har fosforöverskottet halverats.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera