Så vill LRF Kött vända trenden i svensk köttproduktion

LRF Kötts målsättning är att den negativa trenden för svensk köttproduktion vänds inom tre år samtidigt som branschens lönsamhet och tillväxt stärks. Det står klart efter att LRF Kött, som styrs av Köttdelegationen med representanter från intresseföreningar och LRF, haft sitt första möte. På mötet valdes Thomas Magnusson, vice ordförande i LRFs riksförbundsstyrelse, till ordförande för LRF Kött och Jan Forssell, ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter, till vice ordförande.

– Syftet med LRF Kött är helt enkelt att öka de svenska köttproducenternas och branschens konkurrenskraft och tillväxt. Vi ska arbeta med köttspecifik näringspolitik, omvärlds- och marknadsanalys, kommunikation och stödja utveckling av marknad, företagande och primärproduktion, säger Thomas Magnusson.

– Målet för LRF Kött är att inom tre år vända den negativa volym- och värdeutvecklingen inom svensk köttproduktion och ta marknadsandelar både i och utanför landet, säger Jan Forssell.

Köttdelegationen har lagt fast strategier med sikte på 2020. LRF Kött ser framförallt följande som avgörande för att skapa lönsamhet och tillväxt inom svensk köttproduktion:

  • ursprungsmärkning och fortsatt marknadsföring av svenska mervärden och en ökad differentiering av svenskt kött för att möta efterfrågan
  • utveckla utbud och kvalitet på avel och rådgivning för att underlätta köttföretagares produktivitetsutveckling
  • i samverkan med politiker och myndigheter markant öka svensk köttproduktions konkurrenskraft med bibehållen djuromsorg och miljöhänsyn. Här krävs minskat regelkrångel, tolkningar anpassade för svenska förhållanden och förändrade regelverk eller djuromsorgsprogram av den typ som nu utformas för grisproduktion
  • politiska ersättningar för de merkostnader som inte går att ta ut på marknaden i form av djurvälfärds- och miljöersättningar

– LRF Kött kan inte åstadkomma detta själva. Vi vill kroka arm med politiker, myndigheter, slakterier och handeln och gemensamt arbeta för att vända trenden. LRF har ställt 10 miljoner kronor till förfogande för fortsatta satsningar och vi uppmanar såväl politiker som andra aktörer i värdekedjan att vara med och vända utvecklingen, säger Thomas Magnusson.

På sitt första möte beslutade LRF Kött att medfinansiera marknadsföringsarbetet i Svenskt Kött AB med 2 miljoner kronor under 2014.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera