Sveriges bönder säkrar biologisk mångfald

Skogar och odlingsmarker som sköts av bönder är den effektivaste barnkammaren för en mångfald av djur och växter i Sverige. Hälften av alla däggdjur, insekter, växter och en fjärdedel av häckande fåglar är beroende av levande odlingslandskap.  Ytterligare ett stort antal fåglar är helt beroende av brukad skogsmark.

Idag firas den internationella dagen för biologisk mångfald. Sveriges bönder jobbar dagligen med att bevara mångfalden.

Naturbetesmarker är en av de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. Betande djur i hagmarker gör landskapet rikt på värdefulla växter, blommor och insekter som i sin tur lockar till sig fjärilar och fåglar. Mer än en fjärdedel av de rödlistade arterna i Sverige är beroende av öppna och trädbärande gräsmarker för sin överlevnad. En betad hage kan innehålla så mycket som 40 olika arter per kvadratmeter. 

Riksdagens nationella miljömål "Ett rikt odlingslandskap" och "Ett rikt växt- och djurliv" är exempelvis beroende av svensk mjölkproduktion. Dessa miljömål handlar ska bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden och den biologiska mångfalden – och då behövs kor. Jordbruksverkets beräkningar visar att ungefär 75 procent av de svenska naturbetesmarkerna betas av nötkreatur och en tredjedel betas av kor i mjölkproduktion. Dessvärre har 127 av Sveriges 290 kommuner för få betande djur idag för att betesmarkerna ska kunna hålls öppna.

Något som många inte känner till är att vi idag har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan i Sverige. Statistik från Riksskogstaxeringen visar att vi idag även får mer gammal skog, mer död ved, mer ädellövskog och fler grova lövträd i skogarna. Det bidrar till att den biologiska mångfalden gynnas.

I projektet ”Odling i Balans” används sådda SamZoner för att öka den biologiska mångfalden och skydda naturen. Remsor med örter och gräs odlas för att både föda och ge husrum åt insekter för att öka antalet vilda pollinerare och fältfåglar i jordbrukslandskapet. En smart kombination av remsor med olika arter innebär flera funktioner. SamZonerna förhindrar även förluster av fosfor som övergöder våra vattendrag, samtidigt som de skapar promenad- och ridstigar ut i landskapet för allmänheten.

På den internationella dagen för biologisk mångfald är det värt att tänka på att ett levande lantbruk är en absolut nödvändighet för många arter.

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 08-787 57 77

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera