Pressmeddelande 8 juli 2010 Lantbrukets Lönsamhet kvartalsrapport 2 2010: Val av transportlösning kan hjälpa eller stjälpa lantbrukets ekonomi

Det första halvåret 2010 visar på en fortsatt svag lönsamhetsutveckling för lantbruksföretagen. Två faktorer som påverkar lönsamheten starkt är transportkostnader och efterfrågan på svenskproducerad mat.

 

Avstånden inom lantbruket ökar i takt med strukturrationaliseringarna. För att företagen ska kunna växa och utvecklas krävs ofta köp av ytterligare mark och enheter, något som leder till ökade transporter. Att gödsel, ensilage och spannmål måste transporteras uppemot en mil mellan de olika driftsenheterna är inte ovanligt. 

Det är oerhört viktigt att göra realistiska bedömningar av transportkostnaderna och välja det alternativ som är mest lönsamt. Exempelvis att låta någon annan utföra arbete på mark som ligger långt från huvudanläggningen.

 

De totala kostnaderna för lantbruket höjs under kommande år enligt LRF med cirka 900 miljoner kronor som följd av höjda energiskatter och minskad återbetalning av koldioxidskatter med cirka 220 öre per liter diesel. Effekten minskas något av sänkta egenavgifter och att skatten på handelsgödsel försvann 1 januari 2010, men nettohöjningen blir ändå cirka 400 miljoner. En del lantbrukare kan söka smarta energieffektiviseringsåtgärder för att motverka ökade transportkostnader, men det löser inte hela kostnadshöjningen. 

Mat och klimat är just nu en het fråga. I Sverige är cirka 45 procent av alla livsmedel som konsumeras importerade. Lantbrukarna verkar både på en ytterst konkurrensutsatt marknad när det gäller råvarupriserna och en reglerad marknad när det gäller EU-ersättningar som kompensation för kollektiva nyttigheter. Förbättras inte lönsamheten för den svenske lantbrukaren riskerar ännu fler svenskproducerade livsmedel, som uppfyller konsumenternas högt ställda krav, att konkurreras ut av importmat som producerats enligt lägre krav.

 

– Det är en komplex situation för den svenska lantbrukaren. Den svenskproducerade maten, som håller hög kvalitet konkurrerar med billig importerad. Kvalitetskraven från konsumenter verkar konstigt nog bara gälla svensk mat. Prispressen påverkar lönsamheten negativt, säger Jimmy Larsson, lantbruksekonom LRF Konsult.

Kvartal 2 visar:

  •  Nedåtgående lönsamhet jämfört med majprognosen för växtodlings- och grisföretag.
  • Något ökad lönsamhet för nötköttsföretagen. Men den svenske bonden får mindre betalt per kilo än genomsnittslantbrukaren i EU,
  •  Höjda avräkningspriser för mjölk har ökat lönsamhetsnivån med 3 procentenheter jämfört med katastrofåret 2009, men ligger fortfarande lägre än snittet för åren 2005-2007.

 

– Glädjande för lantbrukarnas del har en del mejerier gjort helt nödvändiga höjningar av avräkningspriset under det andra kvartalet. Vi får hoppas att övriga mejerier hänger med och att vår lönsamhetsprognos överträffas, kommenterar Lars-Göran Svensson, lantbruksansvarig LRF Konsult. 

– Det är inte underligt att vi får brist på svenskt nötkött i butikerna när vi trendmässigt hela tiden får lägre intäkter, har högre kostnader och ska strukturrationalisera i ett land med långa avstånd vilket ger en dålig totalekonomi, säger Jimmy Larsson, LRF Konsult. Svensk nötköttsproduktion är oerhört viktig för att hålla det svenska landskapet öppet.

Lars-Göran Svensson, Lantbruksansvarig LRF Konsult Telefon 0521-57 24 38 eller 070-540 88 75 e-post: lars-goran.svensson@konsult.lrf.se

Jimmy Larsson, lantbruksekonom och ansvarig för LRF Konsults analysgrupp Telefon 0372-657 87 eller e-post: ijmmy.larsson@konsult.lrf.se

Birgitta Norberg, informationsansvarig LRF Konsult Telefon 08-700 20 33 eller birgitta.norberg@konsult.lrf.se

Faktaruta - Lantbrukets Lönsamhet kvartalsrapporter Rapporten Lantbrukets Lönsamhet från LRF Konsult bygger på fler än 15 000 unika ekonomiska uppgifter från Sveriges lantbruksföretag. Kvartalsrapporterna redovisar utveckling kvartalsvis och prognos för helåret. Lantbruksföretagen är uppdelade i följande driftsinriktningar: växtodling, griskött, mjölkproduktion, nötkött och skog. Publiceringsplan 2010: 6 maj, 8 jul, 4 november samt 3 februari 2011. Lantbrukets Lönsamhets kvartalsrapporter ges ut av LRF Konsult på uppdrag av LRF

Läs hela rapporten, ladda ner bilder och diagram på www.konsult.lrf.se

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 500 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På www.konsult.lrf.se hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.

Taggar:

Om oss

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 400 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet.

Dokument & länkar