Naturvårdsverket: Svensk mjölk nödvändig för att uppnå miljömål

I årets fördjupade utvärdering av riksdagens miljömål konstaterar Naturvårdsverket att svensk mjölkproduktion är en förutsättning för att uppnå miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap”. Utvärderingen bekräftar att svensk mjölkproduktion är fundamental för att bevara hagar och ängar.

- Det är glädjande att Naturvårdsverket bekräftar mjölkproduktionens betydelse för att bevara betes- och hagmarker. Utan kor och bönder försvinner stora delar av kulturlandskapet och hagmarkernas  biologiska mångfald, säger Lisa Ehde, miljö- och klimatexpert på LRF Mjölk.

Enligt Jordbruksverket betas en tredjedel av naturbetesmarkerna av nötkreatur av mjölkras. Naturbetesmarkerna är en av de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet och det största hotet mot dessa marker är att de växer igen. 

 - Ungefär hälften av våra svenska rödlistade arter finns i gräsmarker, säger Lisa Ehde. Så även för den biologiska mångfaldens skull är det viktigt att vi har lönsamma mjölkbönder i Sverige.

I Naturvårdsverkets utvärdering står det: ”Det är främst rekryteringsdjur inom mjölkproduktionen och am- och dikor, samt stutar som utgör majoriteten av de nötkreatur som betar naturbetesmarkerna. Mjölkproduktionen utgör motorn i systemet för att bevara betesmarkerna och en lönsam mjölkproduktion är därmed en förutsättning för en långsiktig hävd av betesmarker.”

År 1999 och 2000 antog riksdagen 16 miljömål varav ett är ”Ett rikt odlingslandskap”. De flesta av målen ska vara uppfyllda år 2020. Var fjärde år följs miljömålen upp i en fördjupad utvärdering som Naturvårdsverket  sammanställer och lämnar över till regeringen.

För mer information och kommentarer, kontakta Lisa Ehde, miljö- och klimatexpert på LRF Mjölk. E-post: lisa.ehde@lrf.se, telefon: 08-787 50 13

Källa: Styr med sikte på miljömålen – Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen 2015

LRF Mjölk är branschorganisationen för svenska mjölkbönder, mejerier och husdjursföreningar. Vi är övertygade om att svensk mat och svenskt jordbruk har en roll att spela, både för att möta de globala utmaningarna och för att skapa jobb och välstånd i svensk ekonomi. www.lrf.se/mjolk, www.mjolk.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar