Familjeskogsbrukets ambassadör ser möjligheter i nationellt skogsprogram

19 april 2013. Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att göra en förstudie om ett nationellt skogsprogram. Familjeskogsbruket förväntar sig att det arbetet görs med en helhetssyn på skogens många värden och betydelse för sysselsättning och livsmiljö i hela vårt långa land. Programmet kan då bli en bred plattform för skogen som motor i en grön ekonomi.

Sven Erik Hammar är skogsägare i västra Härjedalen. Han är också en av Skogsrikets ambassadörer, tillika ordförande för LRF Skogsägarna. Sven Erik Hammar har länge efterlyst ett helhetsgrepp på skogen som resurs för framtiden istället för snävt avgränsade utredningar.

- Jag välkomnar tanken på ett nationellt skogsprogram på flera sätt. Som ambassadör för Skogsriket eftersom ett sådant program kan ge stadga och sammanhållning åt Skogsrikets ambitioner. Som företrädare för familjeskogsbruket eftersom det kan innebära en viljeinriktning och långsiktiga förutsättningar för ett hållbart skogsbruk. Som skogsföretagare och landsbygdsbo eftersom det nu klart sägs att en levande landsbygd med skogstillväxt och fler jobb är viktigt, säger Sven Erik Hammar

Halva Sveriges skogsareal ägs av 330 000 enskilda skogsägare. De fyra skogsägarföreningarna har tillsammans 112 000 medlemmar. LRF har 172 000 medlemmar varav en majoritet äger skog. En folkrörelse av skogsägare ser nu med förväntan fram emot att den resurs som utgör basen för deras och kommande generationers försörjning och livsmiljö sätts in i ett större sammanhang. Skogen har ju så många värden både för den enskilde ägaren och samhället.

- Vi har en stark tro på skogen som nyckel till en hållbar framtid på och för landet, säger Sven Erik Hammar.

För mer information kontakta Sven Erik Hammar 070-691 14 52