Vind i seglen för Lunds Energikoncernen

Klimatsatsningarna fortsätter inom Lunds Energikoncernen. 30 Mkr investeras i nytt vindkraftverk som står klart 2008. Kapaciteten för egen vindkraftsproduktion mer än fördubblas. I oktober behandlar Miljödomstolen tillståndet för det biobränsleeldade kraftvärmeverket i Örtofta.- Det nya vindkraftverket placeras i Everöd utanför Tomelilla. Verket har en årlig kapacitet på mellan 4 - 5 GWh. Vi producerar sedan tidigare cirka 3 GWh och köper in cirka 60 GWh årligen från andra producenter. Den nya satsningen innebär att vi nu kan leverera vindkraftsel som motsvarar elförsörjningen till drygt 2 500 eluppvärmda villor. Genom att själva producera el baserad på vindkraft får vi dessutom elcertifikat. Certifikaten bidrar till vidare satsningar på förnyelsebar produktion, säger Jan Samuelsson, koncernchef, Lunds Energikoncernen AB (publ).

Bygglov och miljötillstånd har erhållits för det nya vindkraftverket. Därmed kan driften komma igång under hösten 2008. Planer finns för att investera i ytterligare vindkraftverk.

En annan mycket viktig miljösatsning som pågår är det biobränsleeldade kraftvärmeverket som planeras i Örtofta. Miljödomstolen granskar ärendet för tillfället och kommer att fatta beslut kring tillståndet i mitten av oktober.

- Projekteringsarbetet pågår för fullt och vi ser fram emot Miljödomstolens beslut. Vi räknar med att tillståndshanteringen kommer att innebära att kraftvärmeverket är i drift som planerat under 2010. Verket är vår enskilt största satsning för klimatförbätt-ring i regionen. Med verket tar vi ett enormt steg i rätt riktning för att komma ifrån beroendet av fossila bränslen i produktionen, avslutar Jan Samuelsson.

Som ett led i Lunds Energikoncernens 100-årsjubileum anordnar man ett klimatseminarium den 5 september i Lund; ”Det gröna kapitalet”. Samma dag lanserar koncernen en klimatbok med titeln ”Energin och miljön - ett omaka par?”. Läs mer på www.lundsenergikoncernen.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Samuelsson, VD och koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ), 046-35 60 01 alt. 070-512 03 80. E-post: jan.samuelsson@lundsenergi.se.