ERC-anslag till yngre lovande toppforskare

Fyra yngre lovande toppforskare fr å n naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet f å r drygt 1 miljon euro vardera i så kallade "Starting Grants" av European Research Council, ERC. Det är biologerna Jessica Abbott och Helena Westerdahl, fysikern Caterina Doglioni och matematikern Erik Wahlén. Nedan presenterar vi deras forskning i korthet. Tisdagen den 12 januari 2016 kl 12.15–14.00 kommer alla fyra att presentera sig själva och sin forskning i korthet i Lundmarksalen, Astronomihuset, Sölvegatan 27 i Lund. Alla intresserade är varmt välkomna!

Jessica Abbott

Jessica Abbott använder i sin forskning experimentell evolution som verktyg för att först å hur könskromosomer utvecklas, och hur det kan leda till utveckling av könsskillnader. Hon har bananflugor och plattmaskar som modellorganismer.

– Att anslaget möjliggör ett lä ngre tidsperspektiv i forskningen är jätteviktigt, eftersom experimentell evolution ä r tidskr ävande och man vet oftast inte vad utfallet kommer att bli förrän efter ganska m å nga generationer. Det kommer ocks å att ge mig möjlighet att verkligen g å in p å djupet nä r det g äller hur de olika experimentella evolutionsförsöken har p å verkat djuren. P å s å sätt kommer vi kunna uppn å en bä ttre f örst åelse f ör hur generna p å könskromosomer kan forma de fysiska skillnader som finns mellan hanar och honor.

Kontaktinformation: http://www.biology.lu.se/jessica-abbott

Caterina Doglioni

Caterina Doglionis forskning vill lösa en av universums g å tor: vad är mörk materia gjord av? I hennes ERC-projekt kommer hon att anvä nda data fr å n en av de stora partikelacceleratorerna vid CERN, ATLAS-detektorn vid Large Hadron Collider i Gen è ve.

– Detta bidrag gör att jag kan bygga en grupp vid Lunds universitet som ägnar sig å t att söka efter mediatorer för mörk materia. Vi kommer att samarbeta med forskare från andra universitet över hela världen och utveckla ATLAS samarbetet, både nä r det g äller analystekniker och resultat. Vi kommer att använda nya tekniker för insamling och beräkning av data för att hitta spår av de nya partiklar som vi söker.

Kontaktinformation: http://www.hep.lu.se/staff/doglioni/ ( Tillfällig kontaktinformation om denna hemsida som är under uppbyggnad inte fungerar finns här )

Erik Wahlén

Erik Wahl én studerar matematiska modeller för hur vattenv å gor rör sig. Speciellt handlar det om hur ytv å gor och vattenströmmar interagerar i tre dimensioner. S å dana interaktioner är till exempel viktiga vid stränder och man tror ocks å att de kan vara en av mekanismerna bakom monsterv å gor.

– Jag kommer att utveckla nya matematiska metoder för att analysera tredimensionella modeller. De metoder som tidigare använts för tvådimensionella modeller fungerar inte i tre dimensioner. Anslaget innebär att jag kommer att kunna bygga upp en egen forskargrupp med flera doktorander och postdoktorer, vilket känns väldigt spännande. Det kommer att ge forskningen inom omr ådet en rej äl skjuts fram å t. 

Kontaktinformation: http://www.maths.lu.se/staff/erik-wahlen/

Helena Westerdahl

I vårt immunförsvar finns ett system av proteiner som kallas för MHC, Major Histocompatibility Complex. De hjälper immunförsvaret att veta vilken vävnad som är kroppens egen respektive främmande. MHC-generna varierar mycket mellan olika individer och man tror att denna variation drivs av de sjukdomar vi utsätts för. Idag känner vi bara till detaljer om MHC gener och MHC proteiner hos människor och några få modellorganismer.

– I mitt projekt kommer jag att studera MHC i detalj hos vilda sångfåglar i naturen. Sångfåglarna har många fler MHC gener än människor. Varför är det så? Betyder det att sångfåglar är bättre än vi på att hantera sjukdomar? En idé är att sångfåglarna har ett speciellt bra immunförsvar eftersom de måste hantera många olika sjukdomar på häcknings-, rastnings- och övervintringsplatser. Mer kunskap om immunförsvaret hos vilda djur gör att vi kan göra jämförelser och därmed förstå mer om människans immunförsvar.

Kontaktinformation: http://www.biology.lu.se/helena-westerdahl

Presskontakt: Nina Nordh, nina.nordh@cec.lu.se

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Dokument & länkar