Lunds universitet startar projekt i kölvattnet av #metoo

Lunds universitet startar ett forskningsbaserat projekt, Tellus, i syfte att stärka det förebyggande arbetet för att förhindra sexuella trakasserier vid universitetet. Projektet görs i etapper och projektgruppen består av personer med kompetens inom juridik, arbetsmiljö, psykologi och sexuell hälsa.

Projektet är ett resultat av höstens upprop #metoo där tusentals personer vittnade om sexuella trakasserier. Även anställda inom universitets- och högskolesektorn vittnade i det s.k #akademiuppropet.

Trakasserier och sexuella trakasserier definieras i diskrimineringslagen. Lunds universitet har ansvar att bedriva ett systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering. Det innebär att risker för diskriminering ska identifieras, orsakerna analyseras, att förebyggande åtgärder ska genomföras samt att arbetet ska följas upp och utvärderas. Universitetet har även ett lagstadgat ansvar att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förebygga diskriminering och hantera trakasserier och sexuella trakasserier.

För att ytterligare stärka det arbete som idag görs för att förebygga sexuella trakasserier har Lunds universitets rektor nu avsatt 6 miljoner kronor för projektet som startar i vår och avslutas 2020. Professor Anette Agardh har utsetts till projektledare.

-Vi har funderat på hur vi bäst ska ta oss an frågorna som uppstod i samband med #metoo, inte minst kring en tystnadskultur. Fakulteterna, studentkårerna och de fackliga organisationerna har ställt sig bakom att vi nu gör ett större, gemensamt forskningsbaserat projekt över hela universitetet och som innefattar både anställda och studenter, säger Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.

- Sexuella trakasserier är ett komplext problem. #metoo synliggjorde bland annat den tystnadskultur som ofta omgärdar sexuella trakasserier och övergrepp. Vi behöver veta mer om de faktorer som möjliggör och motverkar sexuella trakasserier för att kunna identifiera effektiva strategier, säger projektledare Anette Agardh.

Projektet har delats i in i flera etapper:

-        Första delen i projektet innehåller individuella intervjuer och diskussioner i fokusgrupper med anställda och studenter i syfte att förstå mer om rådande maktstrukturer, beroenderelationer, samtalsklimat och normer och om hur sexuella trakasserier upplevs.

-        Analyserna från intervjuerna och diskussionerna i fokusgrupperna kommer sedan att ligga till grund för utformandet av enkätstudier till anställda och studenter. Resultatet blir ett kunskapsunderlag som ska stödja åtgärdsförslag för hur det befintliga förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier kan stärkas.

-        Projektets andra del går ut på att införa utvalda förebyggande åtgärder som slutligen utvärderas under projektets tredje år.

Målet är att projektet ska bidra till ökad trygghet, förtroende och tillit bland anställda och studenter vid Lunds universitet.

Läs mer om projektet på:

www.lu.se/tellus

För mer information om projektet Tellus, kontakta:

Projektledare Anette Agardh, professor i global hälsa, 070 833 77 35  

anette.agardh@med.lu.se

För mer information om arbetsmiljöarbetet som bedrivs vid Lunds universitet, kontakta personaldirektör Ann Silbersky Isaksson, tel: 046 222 71 57 , epost:

ann.silbersky_isaksson@pers.lu.se 

För Lunds universitets satsning på projektet kontakta:

Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet, 046-222 70 01, e-post: torbjorn.von_schantz@rektor.lu.se 

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera