Beslut vid årsstämma i M2 Asset Management AB (publ)

2018-06-01

Vid årsstämman i M2 Asset Management AB (publ) den 1 juni 2018 fattades bland annat följande beslut.

Vinstutdelning

För räkenskapsåret 2017 beslutades om en utdelning om 500 kronor per aktie av serie A respektive serie B. Styrelsen bemyndigades att bestämma dag för vinstutdelning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Patrik Tillman, Per Mononen och Mia Arnhult. Rutger Arnhult omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att inget arvode till styrelseledamöterna skall utgå för perioden fram till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor. Arvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare:

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. För ordinarie ledande befattningshavare kan rörlig ersättning utgå med maximalt tre månatliga grundlöner per år och ska vara kopplad till förutbestämde och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön. Ledande befattningshavare ska även erbjudas att delta i långsiktiga incitamentsprogram om sådana är inrättade för bolaget.

Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående personer försorg den 1 juni 2018 kl. 15:00.

Om oss

M2 Asset Management AB är ett publikt investeringsföretag med fokus på fastigheter. Vår affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige. Värdetillväxten kommer dels från direktägda fastigheter, dels från byggentreprenad- och projektutveckling, samt från indirekt ägande via börsnoterade fastighetsbolag. M2 bildades 1999.