Delårsrapport 1 januari - 30 september, 2001

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september, 2001 Såvida annat ej anges avser angivna siffror perioden 1 januari - 30 september, 2001. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. · Omsättningen ökade med 44 procent till 246,0 (170,8) Mkr. För jämförbara enheter 1) ökade omsättningen med 8 procent. · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -87,2 (-51,3) Mkr inkluderande omstruktureringskostnader om 22,3 Mkr och till -534,5 (-57,0) Mkr efter avskrivningar och nedskrivning av goodwill med 418 Mkr. · Resultatet per aktie uppgick till -28,73 (-3,61) kronor. · Försäljningen på M2S utländska marknader ökade med 43 procent och uppgick till 198,7 (139,1) Mkr, motsvarande 89 (81) procent av koncernens totala försäljning. · En nedskrivning av förvärvsgoodwill har genomförts om 418 Mkr, vilket belastat kvartalets resultat. Efter denna nedskrivning uppgår bolagets kvarvarande goodwill till 118 Mkr. · Åtgärdsprogram innefattande ytterligare kostnads- och personalminskningar med syfte att skapa förutsättningar för lönsamhet i koncernen har genomförts under det tredje kvartalet, vilket belastat bolagets resultat med 22,3 Mkr. Totalt under året har kostnaderna inom e- learning verksamheten minskats med drygt 40 procent motsvarande cirka 45 Mkr per kvartal. · En företrädesemission om 95 Mkr planeras i november för att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa dess framtid. · AcadeMedia är ny huvudägare i bolaget efter att den 18 oktober ha köpt tidigare huvudägaren Harald Nilsonnes hela innehav, motsvarande 21,1 procent av kapitalet och 38,1 procent av rösterna. Tredje kvartalet 2001 Omsättningen under det tredje kvartalet minskade med 4 procent och uppgick till 80,9 (84,1) Mkr. I Sverige minskade försäljningen under det tredje kvartalet med 57 procent och uppgick till 4,4 (10,5) Mkr. Försäljningen på de utländska marknaderna minskade med 7 procent till 67,7 (73,0) Mkr, vilket motsvarade 87 (88) procent av koncernens totala försäljning. I den totala omsättningen ingick kursvinster om 8,8 (0,6) Mkr. Omsättning per kvartal 1998-2001, Mkr [REMOVED GRAPHICS] För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet före goodwill avskrivningar och nedskrivning av goodwill till -53,8 (-22,6) Mkr. Resultatet har belastats med engångskostnader för åtgärdsprogrammet i augusti med 22,3 Mkr. Resultatet efter avskrivningar och nedskrivning av goodwill uppgick till -480,4 (-26,7) Mkr och resultatet efter finansiella poster till -482,8 (-25,4) Mkr. Perioden januari-september 2001 Försäljningen Koncernens omsättning under de första nio månaderna uppgick till 246,0 (170,8) Mkr, motsvarande en ökning med 44 procent. För jämförbara enheter1 ökade omsättningen med 8 procent. I omsättningen ingår kursvinster om 21,6 (2,1) Mkr. Under juli och augusti utvecklades försäljningen i stort enligt den reviderade plan som upprättades i juli då marknaden under resten av året bedömdes som fortsatt svag med en nolltillväxt. Försäljningen under det tredje kvartalet har historiskt varit årets svagaste, vilket förklaras av semesterperioderna i juli och augusti. Mot denna bakgrund samt beaktat nuvarande marknadsläge är det positivt att försäljningen under det tredje kvartalet överstiger det andra kvartalets försäljning. Dock har det tredje kvartalets försäljning varit lägre än förväntat, vilket främst förklaras av en ytterligare försvagning av marknaden under september. Fortfarande råder en stor eterhållsamhet avseende investeringar i utbildning samt informationsteknologi och därtill relaterade tjänster generellt i Europa och i synnerhet i Norden. Försäljningen på M2S utländska marknader under de första nio månaderna uppgick till 198,7 (139,1) Mkr, motsvarande en ökning med 43 procent. För jämförbara enheter1 ökade omsättningen med 2 procent. Försäljningen i Sverige minskade med 19 procent och uppgick till 25,6 (31,7) Mkr. Omsättning per kvartal samt rullande tolv månader, Mkr [REMOVED GRAPHICS] Resultat Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till -87,2 (-51,3) Mkr, inkluderande omstruktureringskostnader om 22,3 Mkr och till -534,5 (-57,0) Mkr efter goodwillavskrivningar och nedskrivning av förvärvsgoodwill med 418 Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till-538,1 (-56,0) Mkr. Resultatet per aktie uppgick till -28,73 (-3,61) kronor. Det negativa resultatet, som hänför sig till det andra och tredje kvartalet, förklaras främst av lägre försäljning än förväntat på samtliga marknader samt omstruktureringskostnader för genomförande av åtgärdsprogram. Rörelseresultat före av- och nedskrivning av goodwill per kvartal 1998- 2001, Mkr [REMOVED GRAPHICS] Verksamheten I Tyskland har efterfrågan varit fortsatt god inom Custom-området, framför allt inom projekt baserade på SAP. Även den övriga e- lerningförsäljningen i Tyskland har utvecklats positivt och större order erhölls under kvartalet bland annat ifrån Deutsche Post, Deutsche Telekom samt ett regionalt justitiedepartement. Försäljningen i Sverige, Norge och Danmark har varit fortsatt svag under det tredje kvartalet och marknaden kännetecknas av en återhållsamhet, där kunderna väljer att skjuta på de utbildningsprojekt som inte bedöms vara kritiska för verksamheten. Marknaden i Schweiz utvecklas väl och växer i betydelse. Denna marknad är hittills relativt outvecklad avseende e-learning, men efterfrågan ökar starkt inom såväl officeutbildning som SAP. Bland kunderna märks Swisslife och Die Mobiliar. I Spanien fortsätter verksamheten och försäljningen att utvecklas positivt och under det tredje kvartalet erhölls en strategiskt viktig order från utbildningsföretaget Wall Street Institute avseende Office- utbildning. Försäljning och antal anställda per land [REMOVED GRAPHICS] 1) Motsvarar antal heltidsanställda. 2) Prokoda Tyskland och Schweiz konsolideras från 1 juni, 2000. 3) Inkluderar verksamhet för de koncerngemensamma funktionerna affärs- och produktutveckling samt produktion. Antalet personer i dessa funktioner uppgick per den sista september 2001 till 26 (43) och antalet i den svenska verksamheten till 35 (50) personer. Omsättningen uppgick till 47,4 (31,7) Mkr inklusive övriga rörelseintäkter (kursvinster hänförliga till fordringar i utländsk valuta) om 21,6 (2,1) Mkr. 4) Produktionsbolag, avvecklas per 31 oktober 2001. Åtgärdsprogram Det i halvårsrapporten aviserade åtgärdsprogrammet avseende kostnadsminskningar med totalt 15 procent, inklusive personalminskningar om cirka 90 personer, genomfördes under det tredje kvartalet. Dessa åtgärder har huvudsakligen genomförts enligt plan, dock med viss tidsförskjutning i Tyskland av legala skäl. Av de totalt cirka 90 personer som sagts upp har mer än hälften lämnat bolaget. Dessutom planeras dotterbolaget i Storbritannien avyttras till den lokala företagsledningen, vilket beräknas ske under det fjärde kvartalet och det irländska produktionsbolaget avvecklas per den sista oktober. Engångskostnaderna för dessa åtgärder uppgår till 22,3 Mkr, vilket belastat tredje kvartalets resultat. De genomförda åtgärderna, vilka beslutades i mitten av juli, baserades bl.a. på en förväntad nolltillväxt under andra halvåret. Försäljningen under juli och augusti var i nivå med föregående år. Under september var dock försäljningen drygt 15 procent lägre än förväntat, vilket föranlett en ytterligare nedjustering av utsikterna för resten av året. Mot bakgrund av nuvarande marknadsbedömning av såväl resten av 2001 som 2002 har styrelsen beslutat att under det fjärde kvartalet reducera koncernens kostnader med ytterligare minst 40 Mkr på årsbasis genom åtgärder innefattande såväl kostnadsnedskärningar som strukturella förändringar. De nya kostnadsreduktionerna innefattar bland annat ytterligare neddragningar inom produktutveckling och ledning, den danska och norska verksamheten avses avyttras till den lokala ledningen och dessutom har VD temporärt sänkt sin lön med 30 procent och övriga ledningen med 20 procent på frivillig basis. Engångskostnaderna för dessa åtgärder beräknas uppgå till cirka 10 Mkr. Då styrelsen fattade beslut om dessa åtgärder efter rapportperiodens utgång kommer dessa kostnader belasta fjärde kvartalets resultat. Totalt har åtgärdsprogrammen, inklusive det som genomförs under det fjärde kvartalet, minskat kostnaderna inom e-learning verksamheten med drygt 40 procent motsvarande cirka 45 Mkr per kvartal och antalet anställda har reducerats från 477 personer vid årets början till drygt 300 efter full effekt av åtgärdsprogrammen. Den lärarledda verksamheten har inte omfattats av åtgärdsprogrammen då den är under försäljning. Som tidigare kommunicerats förväntas detta ske under det fjärde kvartalet innevarande år. Cirka 95 personer är syssel satta inom den lärarledda verksamheten, vilket innebär att cirka 210 personer kommer vara sysselsatta i bolaget efter utförsäljningen och efter full effekt av åtgärdsprogrammen, vilket förväntas från och med det första kvartalet 2002. Efter genomförda åtgärdsprogram och efter en utförsäljning av den lärarledda verksamheten beräknas koncernens kostnadsmassa uppgå till cirka 65 Mkr per kvartal, att jämföra med cirka 110 Mkr per kvartal vid ingången av innevarande år, före aktiveringar av produktutveckling och goodwillavskrivningar. Framtidsutsikter Företag och organisationer kommer även i framtiden ha ett stort behov av att utbilda sin personal. I ingången till en lågkonjunktur kan företag och organisationer snabbt reducera sina utbildningskostnader, vilket också skett i andra och tredje kvartalet. Under och efter en lågkonjunktur - när färre medarbetare ska prestera mer - blir effektiva och välutbildade medarbetare åter en viktig konkurrensfaktor. Användningen av interaktiva utbildningslösningar - e-learning - är i detta sammanhang nödvändigt för att klara kraven på att snabbt och kostnadseffektivt utbilda många medarbetare där hänsyn även kan tas till varje medarbetares individuella utbildningsbehov. Under resten av 2001 och sannolikt även större delen av 2002 kommer vi fortsatt se en återhållsam marknad. Under denna period kommer dock många projekt genomföras och M2S har nu anpassat verksamheten efter sådana marknadsförhållanden. På längre sikt är dock vår bedömning att såväl ett uppdämt behov som nya utbildningsbehov skapar en stark efterfrågan på utbildning med hjälp av interaktiva utbildningslösningar. De omstruktureringar som nu genomförs skapar därmed på sikt goda möjligheter för M2S med dess skalbara affärsmodell. Trots en svag marknad under det tredje kvartalet uppnådde bolaget en omsättning på cirka 81 Mkr. M2S bedömer därför att de egna marknadsandelarna ökar i aktuella länder och marknadssegment. Sammantaget skapar genomförda åtgärder samt M2S relativa styrka och goda marknadsposition i Europa förutsättningar till framtida lönsamhet. För helåret 2001 beräknas omsättningen uppgå till mellan 330 till 350 Mkr med ett resultat före goodwillavskrivningar på cirka -100 till -120 Mkr, inkluderande omstruktureringskostnader om cirka 33 Mkr. Nyemission Styrelsen i bolaget har, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, fattat beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 26 till 38 miljoner aktier av serie B till kurs 2,50 kronor. Syftet med nyemissionen är att stärka bolagets finansiella ställning och därmed säkerställa bolagets framtid. Emissionen beräknas tillföra bolaget cirka 65 till 95 Mkr före emissionskostnader. Prospekt skickas ut till aktieägarna i början av november. Nedskrivning av goodwill Under det tredje kvartalet har en beräkning av den tyska verksamhetens framtida intjäningsförmåga genomförts. På grund av en svag marknadsutveckling har rörelseresultatet samt kassaflödena, under kvartal 4 år 2000 samt under innevarande år, varit lägre än vad som förväntades då förvärvet genomfördes. Baserat på denna trend har den framtida intjäningsförmågan i den tyska verksamheten reviderats. I det tredje kvartalet har därför en nedskrivning av goodwill med 418 Mkr genomförts avseende den tyska verksamhetens e-learningenhet. Marknadsvärdet på den tyska verksamheten har beräknats genom att de framtida prognostiserade kassaflödena har diskonterats med en diskon teringsfaktor på 20 procent. Efter denna omvärdering uppgår koncernmässigt bokfört värde på den tyska verksamheten till 150 Mkr, varav goodwill utgör cirka 118 Mkr, vilken skrivs av på mellan 5 och 20 år. Goodwillavskrivningarna per kvartal uppgår till cirka 4,5 Mkr efter nedskrivningen. Ny huvudägare i bolaget Den 18 oktober köpte AcadeMedia, ett svenskt e-learningbolag noterat på O-listan, grundaren och tidigare huvudägaren Harald Nilsonnes hela aktieinnehav i M2S, motsvarande 21,1 procent av kapitalet och 38,1 procent av rösterna. Likviditet och finansiell ställning Netto disponibla medel för koncernen inklusive checkräkningskredit om 29,3 Mkr, uppgick per 30 september, 2001 till 17,1 (191,7) Mkr. Soliditeten uppgick till 39 (85) procent. Bolagets räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 87,0 (22,6) Mkr och koncernens kund fordringar uppgick till 81,4 (84,1) Mkr per den 30 september 2001. Koncernens likviditet och finansiella ställning är ansträngd. Om inte den förestående nyemissionen inbringar minimibeloppet om 65 Mkr samt därtill en försäljning av den lärarledda verksamheten i Tyskland genomförs, alternativt bolaget i väntan på en sådan försäljning får en förlängning av lån om totalt 50 Mkr, så måste bolaget finna andra finansiella lösningar för att ha tillräckligt med likvida medel för att kunna driva verksamheten vidare. Upptagande av lån I juli upptogs ett lån om totalt 50 Mkr från SEB samt ett konsortium bestående av bland annat grundare, huvudägare och investerare. I samband med lånet ställde bolagets grundare, Harald Nilsonne, ut sammanlagt 811 640 köpoptioner på sitt eget innehav av aktier serie B till övriga finansiärer. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar, exklusive förvärv av dotterbolag, uppgick under perioden till 43,9 (13,1) Mkr. Av dessa utgör 34,5 (-) Mkr investeringar i produktutveckling, vilka aktiverats i enlighet med de nya redovisningsrekommendationerna. Övriga investeringar uppgår till 6,5 (13,1) Mkr och resterande del hänför sig till valutakurs förändringar samt investeringar i varumärken. Förändrade redovisningsprinciper från 2001 Som en anpassning till Redovisningsrådets rekommendation avseende aktivering av utvecklingskostnader för bland annat programvaror, har bolaget från och med räkenskapsåret 2001 aktiverat vissa produktutvecklingskostnader, vilka skrivs av över tre år. Aktiverade utvecklingskostnader avser investeringar i M2S e-learningplattform och produktionsverktyg samt utveckling av nya titlar (e-learningkurser) vilka utvecklas på 11 olika språk. I övrigt är bolagets redovisningsprinciper oförändrade i förhållande till senaste årsbokslut. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké jan - dec 2001 30 januari 2002 Stockholm den 23 oktober 2001 M2S Sverige AB (publ) org nr 556375-7011 Styrelsen Vid frågor på rapporten, kontakta: VD Stefan Gardefjord, tel: 08-506 424 00 stefan.gardefjord@m2s.com CFO Johan Linglöf, tel: 08-506 424 00 johan.linglof@m2s.com Jag har översiktligt granskat denna kvartalsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att kvartalsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 23 oktober 2001 Björn Fernström Omsättningsökning för jämförbara enheter har framräknats så att omsättningen för det i juni 2000 förvärvade Prokoda AG har medräknats proforma för perioden januari till maj 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT01170/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT01170/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar