Delårsrapport 1 januari-30 september 1999

DELÅRSRAPPORT 1 januari-30 september 1999 M2S till börsen i december *M2S har godkänts för notering vid OM Stockholmsbörsens O-lista, notering beräknas ske den 6 december 1999. Nyemission om 101,5 Mkr samt ägarspridning genomförs i samband med noteringen. *Försäljningen ökade under perioden 1 januari-30 september 1999 med 39 procent till 89,0 (63,9) Mkr. *Rörelseresultatet uppgick till -19,2 (-4,4) Mkr och resultatet efter finansiella poster till -19,9 (-4,2) Mkr. Det negativa resultatet förklaras främst av en svagare försäljning i Sverige än förväntat samt planerade kostnadsökningar avseende den utländska expansionen. *Försäljningen på M2S utländska marknader fortsatte att utvecklas mycket positivt och omsättningen utanför Sverige uppgick till 43,4 (10,5) Mkr, vilket motsvarade 49 (16) procent av omsättningen. *Under september 1999 har flera större order erhållits på den svenska marknaden. SEB tecknade ett treårigt uppgraderingsavtal till ett värde om totalt 6 Mkr och i samarbete med WM-data har en större order erhållits från Banverket. *Under det tredje kvartalet tecknades avtal med totalt fem spanska universitet avseende Office-utbildning med Wit till ett sammanlagt värde av knappt 3 Mkr. Börsnotering av M2S M2S har godkänts för notering vid OM Stockholmsbörsens O-lista och notering beräknas ske den 6 december 1999. I samband med noteringen genomförs en nyemission om 101,5 Mkr. Kapitaltillskottet avses användas för att finansiera investeringar relaterade till tre prioriterade områden: färdigställande och lansering av tredje generationens Wit, ökad satsning på Wit Custom (kund- specifika lösningar) samt fortsatt internationell expansion på nya och existerande marknader. Marknad Efterfrågan på den svenska marknaden har varit svagare än förväntat de första nio månaderna, vilket främst förklaras av kraftigt avtagande efterfrågan relaterad till hem-pc-projekt tillsammans med den senarelagda lanseringen av Microsofts Office 2000, samt en allmän restriktivitet i kundledet avseende IT- investeringar inför millennieskiftet. Ett exempel på detta är analysföretaget IT Researchs bedömning att pc-marknaden kommer att falla med 28 procent för helåret 1999 i jämförelse med 1998. Den minskade omsättningen från hem-pc-projekt har i viss mån kompenserats av en fortsatt ökning i efterfrågan på den ordinarie företagsmarknaden i Sverige. Efterfrågan och intresset på de utländska marknaderna fortsätter att utvecklas mycket positivt, främst som en effekt av ett ökat intresse för interaktiv utbildning samt en god tillväxt generellt inom IT-området. Tredje kvartalet 1999 Under perioden 1 juli-30 september 1999 ökade försäljningen med 37 procent till 29,9 (21,9) Mkr. Efter den försäljningsmässigt svaga semesterperioden utvecklades försäljningen starkt i september. Den svenska försäljningen minskade dock med 13 procent till 16,6 (19,0) Mkr. Försäljningen utanför Sverige mer än fyrdubblades och uppgick till 13,3 (2,8) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -4,3 (-6,4) Mkr och resultatet efter finan- siella poster till -4,5 (-6,3) Mkr. Under det tredje kvartalet återhämtade sig verksamheten i viss utsträckning, vilket återspeglades i ett bättre rörelse- resultat än för motsvarande period föregående år. Resultatet för det tredje kvartalet var också bättre än resultatet för årets två tidigare kvartal. Detta som en effekt av att det åtgärdsprogram som påbörjades före sommaren börjat få genomslag, samt en god försäljning i september i såväl Sverige som i utlandet. Försäljning jan - sept M2S försäljning ökade under perioden 1 januari-30 september 1999 med 39 procent till 89,0 (63,9) Mkr. Försäljning jan-sept, Mkr Försäljningen i Sverige minskade och uppgick till 45,6 (53,6) Mkr. Detta förklaras av en kraftigare tillbakagång i hem-pc-försäljningen än förväntat. Försäljningen på M2S utländska marknader fortsatte att utvecklas mycket positivt. Försäljning utanför Sverige ökade betydligt och uppgick till 43,4 (10,5) Mkr, motsvarande 49 procent av koncernens försäljning för perioden. Försäljningen under 12-månadersperioden 1 oktober 1998-30 september 1999 ökade med 79 procent och uppgick till 140,9 (78,9) Mkr. Resultat jan - sept Rörelseresultatet för de första nio månaderna 1999 var negativt och uppgick till -19,2 (-4,4) Mkr och resultatet efter finansiella poster till -19,9 (-4,2) Mkr. Resultatet per aktie uppgick till -1,85 (-0,39) kronor. Rörelseresultat nio månader 1999 samt tredje kvartalet 1999, Mkr Det negativa resultatet förklaras främst av en större avmattning i den svenska försäljningen än förväntat under perioden samt planerade kostnadsökningar avseende den utländska expansionen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00060/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00060/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar