Delårsrapport 1 januari-31 mars 1998

M2S - Multimedia Software Scandinavia AB DELÅRSRAPPORT 1 januari-31 mars 1998 Nyemission om 34 Mkr finansierar internationell expansion Försäljningen ökade under perioden 1 januari-31 mars 1998 med 164 procent till 17,7 (6,7) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (-3,8) Mkr och resultatet efter finansiella investeringar till 0,8 (-3,9) Mkr. Resultatet per aktie uppgick till 0,60 (-3,55) kr. En nyemission om 34,5 Mkr genomfördes under februari 1998. Kapitaltillskottet kommer att användas för finansiering av M2S fortsatta internationella expansion. Under kvartalet erhöll M2S sin enskilt största order hittills: Volvo valde att köpa Wit till det hem-pc-paket som i mars erbjöds Volvos 43.000 anställda i Sverige. Gartner Group och M2S har slutit samarbetsavtal avseende försäljning av Wit i Sverige, Norge och Danmark. M2S i korthet M2S affärsidé är att öka värdet på företags IT-investeringar genom att utveckla, producera och sälja interaktiva databaserade utbildningsprogram. Programmen marknadsförs under varumärket Wit. M2S har cirka 70 procent av den svenska marknaden för interaktiv databaserad utbildning. Wit produceras och tillhandahålls idag på sju olika språk. Marknad Den europeiska marknaden för IT-utbildning uppgick enligt det amerikanska konsultföretaget Gartner Group till cirka 35 miljarder kronor under 1997. Den årliga tillväxten väntas enligt Gartner Group uppgå till cirka 12 procent fram till år 2000, då marknaden prognostiseras ha vuxit till 50 miljarder kronor. På den amerikanska marknaden prognostiserar undersökningsföretaget International Data Corporation (IDC) en årlig tillväxt om 34 procent inom segmentet Technology Based Training (TBT). TBT omfattar bland annat interactive computer based training (CBT), där M2S är verksamt. Övrig IT- utbildning, så kallad instructor led training (ILT) prognosticeras av IDC växa med 8 procent per år fram till år 2001. Försäljning M2S försäljning ökade under perioden 1 januari-31 mars 1998 med 164 procent till 17,7 (6,7) Mkr. Försäljningen under 12-månadersperioden 1 april 1997-31 mars 1998 ökade med 69 procent till 57,4 Mkr (33,9 Mkr under perioden 1 april 1996-31 mars 1997). Under kvartalet utvecklades verksamheten väl och försäljningen uppvisade en stadig tillväxt. Enstaka större order kan, såsom tidigare kommunicerats, medföra att försäljningen varierar kraftigt från kvartal till kvartal. Under det första kvartalet erhöll M2S enstaka större order som tillsammans motsvarade cirka hälften av den totala försäljningen. Etableringen av försäljnings- och produktionsbolag på de nya geografiska marknaderna - Tyskland, Spanien, Norge och Storbritannien - fortsätter att utvecklas enligt plan. Under det första kvartalet erhöll M2S sin enskilt största order hittills. M2S skall leverera Wit till det hem-pc-paket som Volvo erbjuder sina anställda. Erbjudandet innebär att de anställda erbjuds att hyra en pc samt programvara och utbildning för hemmabruk. Av Volvos 43.000 anställda i Sverige antas cirka 25.000 anta erbjudandet. Under perioden förstärkte M2S sina distributionskanaler ytterligare genom ett samarbetsavtal med Gartner Group avseende försäljning av Wit i Sverige, Norge och Danmark. Avtalet ger Gartner Group möjlighet att sälja Wit till sina kunder i dessa länder. Samarbetet har påbörjats och resulterade redan under mars 1998 i order. Resultat Rörelseresultatet ökade till 0,9 (-3,8) Mkr och resultatet efter finansiella investeringar ökade till 0,8 (-3,9) Mkr. Resultatet per aktie uppgick till 0,60 (-3,55) kronor. Resultatförbättringen förklaras främst av den starkt förbättrade försäljningen under perioden. Geografiska marknader Sverige Försäljningen i Sverige uppgick till 16,5 (6,5) Mkr under det första kvartalet 1998. M2S skänkte i mars 1998 utbildningen Wit för ECDL, det europeiska datakörkortet, till Sveriges samtliga 6.000 grundskolor, gymnasier och friskolor. Denna gåva gav stor uppmärksamhet i media. Under kvartalet genom- fördes samtidigt en större annonskampanj och ytterligare ett antal PR- kampanjer på den svenska marknaden. Marknaden för hem-pc i Sverige väntas expandera kraftigt under 1998, vilket kan öppna affärsmöjligheter för M2S vad gäller produkten ECDL. Den svenska marknadens acceptans och mognad vad gäller interaktiv utbildning fortsätter att utvecklas positivt. Detta återspeglas i ökad uppmärksamhet i media samt en större mängd annonser från aktörer i branschen. Det svenska bolaget hade vid utgången av perioden 55 anställda. Norge Försäljningen uppgick till 0,9 (0,1) Mkr under perioden. En produktions- och försäljningsorganisation har etablerats och kommer att utökas ytterligare under våren 1998. Den norska arbetsmarknaden är mycket överhettad, vilket inledningsvis medförde vissa svårigheter att rekrytera personal till verksam- heten. Marknaden ligger liksom den svenska långt fram i acceptans och mognad vad gäller interaktiv utbildning. Det norska dotterbolaget hade vid utgången av perioden 5 anställda. Tyskland Försäljningen i Tyskland uppgick till 0,1 (-) Mkr under perioden. En ny VD tillsattes i slutet av 1997 och såväl produktions- som försäljningsorganisation etablerades. Under perioden erhölls en strategiskt viktig order från ABN Amro Bank gällande Wit för cirka 0,9 Mkr. Leverans och fakturering sker under andra kvartalet. Samarbetsavtal har slutits med Tysklands ledande utbildningsföretag, börsnoterade Integrata, som bedriver utbildning i Tyskland, Österrike och Schweiz. Integrata kommer även att agera som distributör och sälja Wit direkt till kunder. Det tyska dotterbolaget hade vid utgången av perioden 8 anställda. Storbritannien Försäljningen i Storbritannien uppgick till 0,1 (-) Mkr under det första kvartalet 1998. En strategiskt viktig order erhölls under perioden från Ford Leasing. Ordern, som uppgick till 0,3 Mkr, gäller Wit på tyska och spanska för leverans till Tyskland, Spanien, Österrike och Schweiz. I Storbritannien kommer tills vidare endast en försäljningsorganisation att byggas upp, då produktionen av engelska titlar kommer att skötas från Sverige. Det brittiska dotterbolaget hade vid utgången av perioden 2 anställda. Spanien Försäljningen i Spanien uppgick till 0,1 (-) Mkr under det första kvartalet 1998. I enlighet med tidigare planer har ett dotterbolag bildats och verksamheten från den tidigare distributören har förvärvats och överförts till dotterbolaget. En produktionsorganisation har etablerats och för närvarande pågår uppbyggnad av en egen försäljningsorganisation. Det spanska dotterbolaget hade vid utgången av perioden 8 anställda. I redovisningen för det första kvartalet har den spanska verksamheten inte konsoliderats, då förvärvet skedde i månadsskiftet mars/april 1998. Övriga marknader Försäljningen på övriga marknader uppgick till 0,1 (0,1) Mkr under det första kvartalet. Likviditet och finansiell ställning Netto disponibla medel inklusive kortfristiga räntebärande placeringar samt checkräkningskredit på 11 Mkr, uppgick till 31,6 Mkr per 31 mars 1998 (4,9 Mkr per 31 december 1997). Soliditeten uppgick till 78 procent per 31 mars 1998 (23 procent per 31 december 1997). Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under det första kvartalet till 1,7 (3,6) Mkr. I enlighet med tidigare beskrivna planer förvärvade M2S i månadsskiftet mars/april 1998 den spanske distributörspartnerns verksamhet. Köpeskillingen om 1 Mkr kommer att erläggas genom nyemitterade aktier i moderbolaget. Verksamheten har överförts till det nystartade helägda spanska dotterbolaget. En omsättningsrelaterad tilläggsköpeskilling om maximalt 1 Mkr kan komma att utbetalas före utgången av 1998. Extra bolagsstämma Vid en extra bolagsstämma den 27 april 1998 beslöts: att moderbolaget skulle ändra firma till i första hand M2S Sverige AB, och i andra hand till M2S Sweden AB, att införa ett incitamentsprogram i form av avskiljbara teckningsoptioner för nuvarande och framtida nyckelpersoner, ledande befattningshavare och styrelseledamöter. Total emitteras 27.000 teckningsoptioner, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom kvittnings- eller nyemission av högst 6.369 aktier av serie B och att styrelsen skall äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt eftersom syftet är att slutligt reglera eventuell tilläggsköpeskilling med anledning av förvärvet av den spanske distributörens verksamhet, att invälja civilekonom Carl Nordlander i styrelsen. Kommande informationstillfällen Delårsrapport januari-juni 28 augusti 1998 Delårsrapport januari-september 26 oktober 1998 Stockholm den 4 maj 1998 Multimedia Software Scandinavia AB Styrelsen Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av M2S revisorer. För ytterligare information kontakta: VD Harald Nilsonne tel: 08-459 91 00 Ekonomichef Johan Linglöf tel: 08-459 91 00 RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG tkr 1998 1997 1997 1997/98 jan-mars jan-mars helår RULLANDE 12 MÅN Nettoomsättning 17 646 6 690 46 386 57 341 Rörelsens kostnader Handelsvaror - 516 - 237 - 2 002 - 2 281 Personalkostnader - 7 780 - 4 014 - 21 701 - 25 763 Övriga externa kostnader - 8 075 - 5 886 - 24 130 - 26 022 Avskrivningar - 362 - 402 - 1 279 - 1 239 Summa rörelsens kostnader - 16 733 - 10 539 - 49 112 - 55 305 Rörelseresultat 913 - 3 849 - 2 726 2 036 Övriga ränteintäkter och 111 9 176 279 liknande poster Räntekostnader och liknande - 274 - 81 - 609 - 802 poster Resultat efter finansiella 750 - 3 921 - 3 159 1 513 investeringar BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG tkr 1998-03-31 1997-03-31 1997-12-31 TILLGÅNGAR Goodwill 250 - 264 Inventarier 6 041 3 204 4 478 Varulager 1 369 705 918 Kundfordringar 16 174 5 615 10 541 Övriga kortfristiga fordringar 5 063 1 762 3 016 Likvida medel & räntebärande 20 633 74 333 placeringar Summa tillgångar 49 530 11 360 19 550 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 37 453 4 899 4 473 Långfristiga skulder 2 035 376 7 368 Kortfristiga skulder 10 042 6 085 7 709 Summa skulder och eget kapital 49 530 11 360 19 550 FINANSIERINGSANALYSER tkr 1998 jan-mars 1997/98 rullande12 mån Tillförda medel Internt tillförda medel 1 189 1 644 Nyemission, netto 32 292 32 292 Ökning av långfristiga - 152 skulder Summa tillförda medel 33 481 34 088 Använda medel Investeringar i maskiner & 909 2 851 inventarier Minskning långfristiga 6 362 - skulder Utdelning till aktieägare 111 111 Summa använda medel 7 382 2 962 Förändring av 26 099 31 126 rörelsekapital Specifikation av rörelsekapitalförändring Ökning av varulager 451 664 Ökning av kortfristiga 7 680 13 860 fordringar Ökning av kortfristiga -2 333 -3 957 skulder Ökning av likvida medel och 20 301 20 559 kortfristiga räntebärande placeringar Summa 26 099 31 126 rörelsekapitalförändring NYCKELTAL Q1 1998 Q1 1997 Helår Rullande 12 mån 1997 Rörelsemarginal, % 5,2 neg neg 3,6 Vinstmarginal, % 4,3 neg neg 2,6 Avkastning på eget kapital, 3,0 neg neg 15,0 % Soliditet, % 76 43 23 76 Investeringar, tkr 905 1 096 2 759 2 568 Genomsnittligt antal 63 31 46 54 anställda Försäljning per anställd, 1 128 864 1 008 1 064 tkr Antal aktier vid periodens 1 337 55 294 111 804 1 337 785 utgång 785 Eget kapital per aktie, kr 36 11 25 36 KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER KVARTAL tkr Q1 1998 Q4 1997 Q3 1997 Q2 1997 Q1 1997 Nettoomsättning 17 646 16 250 11 655 11 790 6 690 Rörelseresultat 913 1 190 301 - 368 - 3 849 Resultat efter 750 997 186 - 421 - 3 921 finansiella investeringar M2S formella räkenskaper Styrelsen för M2S har beslutat ändra bolagets räkenskapsår från september- augusti till kalenderår. Omläggningen sker genom en förlängning av räkenskapsåret 1997/98 till 16 månader, det vill säga att räkenskapsåret kommer att omfatta perioden 1 september 1997-31 december 1998. Det är bolagets avsikt att under 1998 rapportera utvecklingen som om räkenskapsåret redan nu motsvarade kalenderår. Nedan lämnas dock för fullständighetens skull även en redogörelse för perioden 1 september 1997-31 mars 1998. Noteras kan att resultatet för september 1997 var negativt, vilket minskar resultatet för sjumånadersperioden jämfört med första kvartalet 1998. RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG tkr sept 97-mars 98 (7 månader) Nettoomsättning 35 206 Rörelsens kostnader Handelsvaror - 1 237 Personalkostnader - 16 781 Övriga externa kostnader - 16 451 Avskrivningar - 754 Summa rörelsens kostnader - 35 223 Rörelseresultat - 17 Övriga ränteintäkter och 230 liknande poster Räntekostnader och liknande - 654 poster Resultat efter finansiella - 441 investeringar BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG tkr 1997-08-31 TILLGÅNGAR Goodwill 283 Inventarier 4 120 Varulager 450 Kundfordringar 13 892 Övriga kortfristiga fordringar 2 113 Likvida medel 102 Summa tillgångar 20 960 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 5 921 Långfristiga skulder 5 609 Kortfristiga skulder 9 430 Summa skulder och eget kapital 20 960 FINANSIERINGSANALYS tkr sept 97-mars 98 (7 månader) Tillförda medel Internt tillförda medel 279 Nyemission, netto 32 292 Ökning av långfristiga skulder - Summa tillförda medel 32 571 Använda medel Investeringar i maskiner & 1 308 inventarier Minskning långfristiga skulder 5 081 Utdelning till aktieägare 111 Summa använda medel 6 500 Förändring av rörelsekapital 26 071 Specifikation av rörelsekapitalförändring Ökning av varulager 919 Ökning av kortfristiga fordringar 5 232 Ökning av kortfristiga skulder - 612 Ökning av likvida medel och 20 532 kortfristiga räntebärande placeringar Summa rörelsekapitalförändring 26 071 NYCKELTAL sept 97-mars 98 (7 månader) Rörelsemarginal, % 0,0 Vinstmarginal, % neg Soliditet, % 76 Investeringar, tkr 1 308 Genomsnittligt antal anställda 59 Försäljning per anställd, tkr 1 023 Antal aktier vid periodens utgång 1 337 785 Eget kapital per aktie, kr 36 Definitioner nyckeltal Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning Vinstmarginal Resultat efter finansiella investeringar i procent av nettoomsättning Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen Investeringar Nettoinvesteringar under perioden inklusive finansiella leasingåtaganden Genomsnittligt Genomsnittligt antal anställda under antal anställda perioden Försäljning per Nettomsättning under perioden dividerat anställd med genomsnittligt anta anställda. Försäljningen anges på årsbasis Eget kapital per Eget kapital enligt balansräkningen aktie dividerat med utestående antal aktier på bokslutsdagen

Prenumerera

Dokument & länkar