Extra bolagsstämma (nr 2) i M2S Sverige AB

Extra bolagsstämma (nr 2) i M2S Sverige AB Vid extra bolagsstämma i M2S Sverige AB den 23 oktober 2001 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Linnégatan 18 i Stockholm, fattades bland annat följande beslut: Stämman fattade beslut att godkänna styrelsens beslut att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, genomföra nyemission av aktier av serie B. Styrelsens emissionsbeslut innebär huvudsakligen: att bolaget skall genomföra nyemission av lägst 26.000.000 och högst 38.082.780 aktier av serie B, envar aktie om nominellt en krona, för att därigenom öka aktiekapitalet med lägst 26.000.000 och högst 38.082.780 kronor; att nyemissionen kan tecknas med företrädesrätt för aktieägarna i bolaget i förhållandet två nya aktier för varje gammal, oavsett aktieslag (primär företrädesrätt); att aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning; att avstämningsdag skall vara den 30 oktober 2001; att aktieägare kan utöva sin företrädesrätt enligt ovan (primär och subsidiär företrädesrätt) fram till och med den 16 november 2001 (företrädesperioden); att till den del emissionen inte tecknas av de ovan berättigade aktieägarna inom företrädesperioden skall styrelsen äga rätt att tilldela restposter inom ramen för nyemissionens högsta belopp dels till aktieägarna, dels till andra personer som önskar teckna aktier i nyemissionen; att varje aktieägares företrädesrätt att delta i emissionen som inte motsvarar en hel ny aktie skall säljas genom bolagets försorg. Försäljningen skall verkställas genom värdepappersinstitut. Det vid försäljningen influtna beloppet skall efter avdrag för försäljningskostnaderna fördelas proportionellt i förhållande till innehav mellan de aktieägare som på avstämningsdagen skulle ha varit behöriga att motta företrädesrätterna; att emissionskursen för de nyemitterade aktierna skall vara 2,50 kronor per aktie; att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske senast den 21 november 2001 (teckningstiden); att beträffande den del av nyemissionen som tecknas med utnyttjande av primär företrädesrätt skall teckning ske genom kontant betalning för de aktier som tecknas; att beträffande den del av nyemissionen som inte tecknas med utnyttjande av primär företrädesrätt skall teckning ske på teckningslista enligt av styrelsen fastställt formulär. Härvid skall kontant betalning för de aktier som tecknas på teckningslista enligt ovan erläggas senast tre bankdagar efter det att styrelsen beslutat om tilldelning av aktier; samt att de nyemitterade aktierna skall berättiga till utdelning från och med räkenskapsåret 2001. Slutligen fattades beslut om att bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av totalt högst 18.000.000 B-aktier, envar aktie om nominellt en krona. Styrelsens utnyttjande av bemyndigandet kan medföra en ökning av bolagets aktiekapital med ca 95 procent (beräknat på nuvarande antal utestående aktier i bolaget). Nyemission enligt bemyndigandet får genomföras med eller utan aktieägarnas företrädesrätt. De nya aktierna skall emitteras på marknadsmässiga villkor och betalning för aktierna skall, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom fordringskvittning enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen. Skälen till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt till de nyemitterade aktierna är att bolaget med hänsyn till dess utveckling kan behöva tillföras externt kapital, att finansiering kan komma att behövas i anledning av framtida företagsförvärv genom nyemission av aktier mot betalning i apportegendom, att nyemission av aktier mot fordringskvittning kan förbättra bolagets likviditet och soliditet, samt att det generellt kan vara önskvärt att få en större ägarspridning i bolaget. Bemyndigandet gäller intill nästkommande ordinarie bolagsstämma. För ytterligare information kontakta gärna: Stefan Gardefjord, VD M2S Sverige AB tel: 08-506 424 00 stefan.gardefjord@m2s.com Johan Linglöf, CFO M2S Sverige AB tel: 08-506 424 00 johan.linglof@m2s.com M2S affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra interaktiva program för e-learning. Programmen marknadsförs under varumärkena Wit och TutorWin och tillhandahålls på elva språk. Som Europas ledande aktör inom e-learning för IT-utbildning finns M2S etablerat med egna dotterbolag i Danmark, Frankrike, Irland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40 lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00760/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00760/bit0003.pdf

Dokument & länkar