Kallelse till extra bolagsstämma i M2S Sverige AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I M2S SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i M2S Sverige AB (publ) ("M2S") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 oktober 2001 kl. 18.00, i M2S lokaler på Linnégatan 18, Stockholm. ANMäLAN TILL STäMMAN Aktieägare som vill deltaga på stämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 12 oktober 2001; och - dels till M2S anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast onsdagen den 17 oktober 2001 kl. 17.00. Anmälan kan göras antingen skriftligt under adress M2S Sverige AB, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm, per telefax 08-506 426 01, via e-post till bolagsstamma@m2s.com eller per telefon 08-506 424 00. Anmälan skall innehålla namn och person- eller org. nr, adress och tel. nr samt registrerat aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos VPC AB) senast fredagen den 12 oktober 2001 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. ÄRENDEN På STäMMAN Styrelsens förslag till dagordning på stämman: 1. Öppnande av stämman och val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsens beslut innebär huvudsakligen: att M2S skall nyemittera lägst 26.000.000 och högst 38.082.780 aktier av serie B, envar aktie om nominellt en krona, för att därigenom öka aktiekapitalet med lägst 26.000.000 och högst 38.082.780 kronor. (För det fall att nyemissionens lägsta belopp enligt ovan inte tecknas inom teckningstiden förfaller detta styrelsens emissionsbeslut.); att nyemissionen kan tecknas med företrädesrätt för aktieägarna i M2S i förhållandet två nya aktier för varje gammal, oavsett aktieslag (primär företrädesrätt); att aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning; att avstämningsdag skall vara den 30 oktober 2001; att aktieägare kan utöva sin företrädesrätt enligt ovan (primär och subsidiär företrädesrätt) fram till och med den 16 november 2001 (företrädesperioden); att till den del emissionen inte tecknas av de ovan berättigade aktieägarna inom företrädesperioden skall styrelsen äga rätt att tilldela restposter inom ramen för nyemissionens högsta belopp dels till aktieägarna, dels till andra personer som önskar teckna aktier i nyemissionen; att emissionskursen för de nyemitterade aktierna skall vara 2,5 kronor per aktie; att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske senast den 21 november 2001 (teckningstiden). Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden; att beträffande den del av nyemissionen som tecknas med utnyttjande av primär företrädesrätt skall teckning ske genom kontant betalning för de aktier som tecknas; att beträffande den del av nyemissionen som inte tecknas med utnyttjande av primär företrädesrätt skall teckning ske på teckningslista enligt av styrelsen fastställt formulär. Härvid skall kontant betalning för de aktier som tecknas på teckningslista enligt ovan erläggas senast tre bankdagar efter det att styrelsen beslutat om tilldelning av aktier; samt att de nyemitterade aktierna skall berättiga till utdelning från och med räkenskapsåret 2001. 7. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att nyemittera aktier av serie B. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemissioner om sammanlagt högst 18.000.000 aktier av serie B i M2S, envar aktie om nominellt en krona, vilket möjliggör en ökning av aktiekapitalet om sammanlagt högst 18.000.000 kronor. De nya aktierna skall emitteras på marknadsmässiga villkor och betalning för aktierna skall, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom fordringskvittning enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen. Styrelsen skall även enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen kunna, med iakttagande av ovannämnda villkor, fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra nyemission. Bemyndigandet föreslås att gälla intill nästkommande ordinarie bolagsstämma. Skälen till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt till de nyemitterade aktierna är att M2S med hänsyn till dess utveckling kan behöva tillföras externt kapital, att finansiering kan komma att behövas i anledning av framtida företagsförvärv genom nyemission av aktier mot betalning i apportegendom, att nyemission av aktier mot fordringskvittning kan förbättra bolagets likviditet och soliditet, samt att det generellt kan vara önskvärt att få en större ägarspridning i bolaget. Det får härvid noteras att för det fall att stämman beslutar att anta ovanstående förslag till bemyndigande avseende sammanlagt högst 18.000.000 aktier av serie B i M2S, kommer bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner om sammanlagt högst 25.000.000 aktier av serie B i bolaget, enligt förslag till stämma den 23 oktober 2001 kl. 17.00, att förfalla enligt styrelsens nyss nämnda förslag till bemyndigande avseende emission av sammanlagt högst 25.000.000 aktier av serie B. 8. Stämmans avslutande. ÖVRIGT För beslut enligt punkt 6 ovan krävs biträde av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, att ordföranden biträder godkännandet. För beslut enligt punkt 7 ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga beslut och förslag till beslut enligt punkterna 6 och 7 ovan samt handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos M2S, adress enligt ovan, från och med tisdagen den 16 oktober 2001. Styrelsens fullständiga beslut, förslag till beslut samt handlingarna enligt 4 kap. 4 § skickas även dels till de aktieägare som begär det, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Styrelsens fullständiga beslut och förslag till beslut kommer även att finnas att tillgå på M2S hemsida www.m2s.com. Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman. Stockholm i oktober 2001 M2S SVERIGE AB (PUBL) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00800/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00800/bit0001.pdf

Dokument & länkar