Kallelse till ordinarie bolagsstämma i M2S Sverige AB (publ)

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I M2S SVERIGE AB (publ) Aktieägarna i M2S Sverige AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 23 mars 2000, kl. 18.00 Plats: Industrisalen, Industrihuset, Storgatan 19, Stockholm ANMÄLAN TILL STÄMMAN Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per måndagen den 13 mars 2000, - dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 17 mars 2000, kl. 17.00. Anmälan kan göras antingen skriftligt under adress M2S Sverige AB (publ), Linnégatan 18, 114 47 Stockholm, per telefax 08-506 426 01, via E-post till bolagsstamma@m2s.com eller per telefon 08-506 424 00. Anmälan skall innehålla namn och person- eller registreringsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos VPC AB) senast måndagen den 13 mars 2000 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning på bolagsstämman: 1.Öppnande av stämman och val av ordförande. 2.Upprättande och godkännande av röstlängd. 3.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 4.Godkännande av dagordning. 5.Val av en eller två justeringsmän. 6.Verkställande direktörens anförande. 7.Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen. 8.Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. 9.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10.Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12.Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13.Fastställande av antalet revisorer och revisorsuppleanter. 14.Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 15.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 16.Val av revisorer och revisorsuppleanter 17.Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. 18. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL UTDELNING Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 1999. FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE Aktieägare som representerar mer än 50 procent av det totala röstetalet i bolaget har anmält att de föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Gerard de Geer, Carl-Diedric Hamilton, Carl Kleman, Harald Nilsonne och Carl Nordlander samt nyval av Beata Wickbom, Danderyd. Samma aktieägare föreslår att arvode skall utgå med 60.000 kronor till ordföranden och med totalt 150.000 kronor till övriga av bolagsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKTEN 17) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 2.756.000 aktier av serie B i bolaget, vilket motsvarar 20% av antalet befintliga aktier och en ökning av bolagets aktiekapital med högst 2.756.000 kronor. Betalning för aktierna skall kunna ske genom apport. De nya aktierna skall emitteras på marknadsmässiga villkor. Skälet till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget med hänsyn till dess fortsatt starka expansion och utveckling kan behöva tillföras externt kapital eller emittera aktier mot betalning i apportegendom för att finansiera kommande företagsförvärv. Styrelsen skall även bemyndigas att med iakttagande av nämnda villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra nyemission. ÖVRIGT För beslut enligt punkten 17 ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande enligt punkten 17 ovan hålls tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, från och med den 16 mars 2000. Aktieägarna hälsas varmt välkomna till bolagsstämman. Stockholm i februari 2000 STYRELSEN M2S Sverige AB (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00670/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar