M2S styrelse har fattat beslut om nyemission samt ytterligare kostnadsreducerande åtgärder

M2S styrelse har fattat beslut om nyemission samt ytterligare kostnadsreducerande åtgärder Styrelsen i M2S Sverige AB (publ) har, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, fattat beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om ca 38 miljoner aktier av serie B. Syftet med nyemissionen är att stärka bolagets finansiella ställning och därmed säkerställa bolagets framtid och beräknas tillföra bolaget ca 95 MSEK före emissionskostnader. Samtidigt har styrelsen beslutat om nedskrivning av koncernens goodwill samt genomförande av ytterligare kostnadsreducerande åtgärder. Villkoren för företrädesemissionen i sammandrag · Varje befintlig A- eller B-aktie berättigar till teckning av två nyemitterade B-aktier. · Emissionskurs 2,50 SEK per aktie. · Sista dag för handel i M2S-aktien inklusive teckningsrätter är den 25 oktober 2001. · M2S-aktien handlas exklusive rätt att deltaga i föreliggande nyemission från och med 26 oktober 2001. · Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 30 oktober 2001. · Handel med teckningsrätter sker under perioden 5 november till och med den 13 november 2001. · Anmälningsperioden är från och med den 5 november till och med den 16 november 2001. · Betalning vid teckning med stöd av teckningsrätter sker i samband med anmälan. · Prospekt beräknas skickas ut till M2S aktieägare omkring den 1 november 2001. I samband med ovanstående av styrelsen beslutade nyemission avser bolagets två A-aktieägare, Harald Nilsonne och Carl Kleman, att konvertera samtliga sina A-aktier till B-aktier, varvid bolaget endast kommer ha ett aktieslag, serie B, utestående. Detaljerade villkor för emissionen framgår av separat kallelse till extra bolagsstämma i M2S. Rådgivare åt M2S med anledning av nyemissionen är H&Q Technology. Förändringar i styrelsens sammansättning I samband med den extra bolagsstämman sker förändringar av styrelsens sammansättning varvid bolagets VD, Stefan Gardefjord, föreslås tillträda som ordinarie ledamot. Samtidigt kommer Martin Bjäringer att adjungeras till styrelsen. Ytterligare förändringar av styrelsen förutses beaktat de nya ägarförhållanden som kan komma att råda efter genomförd emission. Nedskrivning av goodwill Som tidigare meddelats i samband med halvårsrapporten den 17 juli kommer bolagets goodwill att omvärderas senast i samband med årsbokslutet. En sådan omvärdering har nu genomförts och styrelsen har beslutat om en nedskrivning av koncernmässig goodwill med 426 Mkr, vilket kommer att belasta resultatet i det tredje kvartalet. Efter nedskrivning uppgår koncernens goodwill per 2001-09-30 till 111 Mkr. Genomförda kostnadsreducerande åtgärder De kostnadsreducerande åtgärder som aviserades i samband med halvårsrapporten har i huvudsak genomförts och resulterat i att koncernens kostnader, exklusive den lärarledda verksamheten i Tyskland, reducerats med ca 20 procent fr.o.m. det fjärde kvartalet. Som tidigare meddelats beräknas kostnaderna för dessa åtgärder uppgå till ca 25 Mkr, vilket kommer att belasta resultatet i det tredje kvartalet. Utförsäljningen av dotterbolaget i England till den lokala företagsledningen pågår. Utförsäljning av den lärarledda utbildningsverksamheten i Tyskland Konkreta förhandlingar avseende utförsäljning av den lärarledda utbildningsverksamheten i Tyskland har pågått under sommaren, men något avtal har inte kunnat träffas. Tidplanen har därmed förskjutits och en utförsäljning beräknas nu vara klar under det fjärde kvartalet. Som tidigare meddelats har M2S under juli sammantaget upptagit lån om totalt 50 Mkr, med huvudsakligen den lärarledda verksamheten som säkerhet, från SEB samt ett konsortium bestående av grundare, huvudägare och investerare. Förhandlingar har inletts med parterna i lånekonsortiet beträffande förlängning av dessa lån. Ytterligare kostnadsreducerande åtgärder och framtidsutsikter De under tredje kvartalet genomförda åtgärderna, vilka beslutades i mitten av juli, baserades bl.a. på en förväntad nolltillväxt under andra halvåret. Försäljningen under juli och augusti var i nivå med föregående år. Under september var dock försäljningen drygt 15 procent lägre än förväntat, vilket föranleder en ytterligare nedjustering av utsikterna för resten av året. En prognos avseende helåret 2001 lämnas tidigast i samband med nästa kvartalsrapport. Mot bakgrund av nuvarande bedömning av såväl resten av 2001 som 2002 har styrelsen beslutat att under det fjärde kvartalet reducera koncernens kostnader med ytterligare ca 40 Mkr på årsbasis genom åtgärder innefattande såväl kostnadsnedskärningar som strukturella förändringar. Baserat på nuvarande försäljningsprognoser och beslutade åtgärder beräknas verksamheten generera ett positivt kassaflöde fr.o.m. det första kvartalet 2002. Åtgärdsprogrammet om ca 40 Mkr på årsbasis och den beslutade nyemissionen bedöms av styrelsen för M2S som tillräckliga för att föra bolaget till en positiv kassaflödessituation. Kvartalsrapport avseende det tredje kvartalet Med anledning av ovanstående och de extra bolagsstämmorna kommer bolagets kvartalsrapport avseende det tredje kvartalet att tidigareläggas och publiceras den 23 oktober. För ytterligare information kontakta gärna: Stefan Gardefjord, VD M2S Sverige AB tel: 08-506 424 00 stefan.gardefjord@m2s.com Johan Linglöf, CFO M2S Sverige AB tel: 08-506 424 00 johan.linglof@m2s.com M2S affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra interaktiva program för e-learning. Programmen marknadsförs under varumärkena Wit och TutorWin och tillhandahålls på elva språk. Som Europas ledande aktör inom e-learning för IT-utbildning finns M2S etablerat med egna dotterbolag i Danmark, Frankrike, Irland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40 lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00780/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00780/bit0001.pdf

Dokument & länkar