M2S till O-listan i december

M2S till O-listan i december M2S har godkänts för notering vid OM Stockholmsbörsens O-lista Första noteringsdag förväntas bli den 6 december 1999 Prospekt finns tillgängligt från och med den 10 november 1999 Anmälningsperiod 15 - 25 november 1999 Nyemission om drygt 100 miljoner kronor samt försäljning av befintliga aktier till ett sammanlagt värde om 30 - 60 miljoner kronor. M2S är verksamt inom området interaktiv IT-utbildning över Internet och andra tekniska distributionsformer. Kapitaltillskottet avses finansiera investeringar relaterade till följande tre prioriterade områden: färdigställande och lansering av nästa produktgeneration ökad satsning på kundspecifika utbildningsprogram fortsatt internationell expansion För att skapa förutsättningar för fortsatt expansion har styrelsen för M2S Sverige AB (publ) beslutat att genomföra en spridning av ägandet i bolaget. M2S har godkänts för notering av dess aktier av serie B på O-listan vid OM Stockholmsbörsen, under förutsättning att vederbörlig spridning av ägandet i bolaget uppnås. Institutionella investerare och allmänheten i Sverige kommer att erbjudas att förvärva aktier i bolaget enligt villkor i prospekt som kommer att finnas tillgängligt hos M2S, på M2S hemsida www.m2s.com samt hos D. Carnegie AB, från och med den 10 november 1999. Erbjudandet kommer att utgöras av en riktad nyemission i kombination med försäljning av befintliga aktier. Försäljningspriset kommer att uppgå till 33:50 kronor per aktie. Genom nyemissionen, som kommer att omfatta högst 3 030 768 B-aktier, kommer M2S tillföras högst 101,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionslikviden skall användas för att finansiera satsningar inom tre områden: Färdigställande och lansering av tredje generationens Wit, vilken är en vidare-utveckling av bolagets nuvarande produktgeneration. Lansering planeras under första halvåret 2000. Ökad satsning på Wit Custom, utbildningsprogram producerade för enskilda kunders specifika behov. Satsningen skall ske på flera internationella marknader, i huvudsak genom nyanställning, men även genom tecknande av partneravtal. Fortsatt internationell expansion, såväl på befintliga marknader genom nyanställning och ökad marknadsföring som på nya marknader, primärt Frankrike, Holland och Italien. I syfte att uppnå en tillfredsställande likviditet i handeln med M2S aktier kommer M2S huvudägare att avyttra sammanlagt 895.000 aktier i samband med erbjudandet, som därmed kommer att omfatta totalt 3.925.768 aktier. Härutöver har M2S huvudägare förbundit sig att, vid stor efterfrågan på aktier, avyttra ytterligare högst 895.000 aktier för att täcka eventuell övertilldelning i erbjudandet. I syfte att anpassa sig till de nya ägarförhållandena har A-aktieägarna i M2S förbundit sig att konvertera sammanlagt 5 224 403 A-aktier till B-aktier. Om nyemissionen fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjats fullt ut, kommer den störste ägaren Harald Nilsonne att inneha aktier motsvarande 29 procent av kapitalet och 48 procent av rösterna i bolaget. Anmälningstiden kommer att löpa under perioden 15 - 25 november 1999. Första noteringsdag beräknas bli den 6 december 1999. Nyemissionen och försäljningen är bland annat villkorade av att nyemissionen fulltecknas. D. Carnegie AB är rådgivare till M2S i samband med erbjudandet och noteringen. M2S M2S är verksamt inom området teknikbaserad IT-utbildning, innefattande interaktiva IT-utbildningsprogram för Internet och andra teknikbaserade distributionsformer. M2S produkter, som marknadsförs under varumärket Wit, är dels standardiserade utbildningsprogram för de största applikationerna från bland annat Microsoft och Lotus, dels utbildningsprogram som i varierande grad innehåller kundspecifika inslag och produceras för enskilda kunders specifika behov. Wit kan distribueras över Web, lokala nätverk samt cd-rom. Baserat på M2S uppskattning om försäljningen av dess produkter i kundledet samt analysinstitutet International Data Corporations uppskattning om marknadsstorleken samma år, uppgick bolagets andel av marknaden för teknikbaserad IT-utbildning i Västeuropa 1998 till cirka 20 procent. M2S är ledande på teknikbaserad IT-utbildning i Norden. "Med Wit kan vi när som helst och var som helst inom ett flertal språkområden tillhandahålla utbildning anpassad för varje enskild individs specifika behov. Flexibilitet i kombination med hög kostnadseffektivitet är en kritisk framgångsfaktor då behovet av IT-utbildning ökar dramatiskt", säger Harald Nilsonne, M2S grundare och verkställande direktör. Verksamheten startades 1991 av nuvarande huvudägaren och verkställande direktören Harald Nilsonne. Sedan en internationell expansion påbörjats 1997 har bolaget vuxit organiskt till att idag vara en internationell koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Danmark, Finland, Norge, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Företagets produkter marknadsförs även via licensierade återförsäljare i ytterligare tre länder. Antalet medarbetare uppgår till cirka 140 personer. Omsättningen uppgick till 115,8 miljoner kronor 1998 och till 89,0 miljoner kronor under de första nio månaderna 1999. Försäljningen på utländska marknader motsvarade de första nio månaderna 49 procent av koncernens omsättning. Rörelseresultatet uppgick 1998 till 10,4 miljoner kronor och under de första nio månaderna 1999 till -19,2 miljoner kronor. Det negativa resultatet för de första nio månaderna 1999 beror dels på att det fjärde kvartalet normalt är bolagets starkaste, dels på en bedömd temporär minskning i efterfrågan på den svenska marknaden under året. Stockholm den 3 november 1999 M2S Sverige AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Verkställande direktör Harald Nilsonne, tel: 08-506 424 00 E-post: harald.nilsonne@m2s.com Finanschef Johan Linglöf, tel: 08-506 424 00 E-post: johan.linglof@m2s.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00090/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar