Nyemission för Multimedia Software

Nyemission för Multimedia Software 1998-02-13 Svenskt IT-bolag intar Tyskland, Norge, England och Spanien Det svenska företaget Multimedia Software Scandinavia AB, som utvecklar och producerar den interaktiva datautbildningen Wit, går nu på allvar in på stra- tegiskt viktiga IT-marknader i Europa. Dotterbolag har etablerats i Tyskland, Norge, England och under våren i Spanien. För att på ett uthålligt sätt fortsätta den internationella expansionen har en riktad nyemission till ett antal institutionella och privata placerare genom- förts. D. Carnegie AB har varit rådgivare till bolaget i samband med emissio- nen, som uppgick till 34 miljoner kronor. Omsättningen för kalenderåret 1998 beräknas uppgå till 112 miljoner kronor. Multimedia Software grundades 1991 och verksamheten inriktades inledningsvis på att producera kundspecifika utbildningsprogram. 1994 lanserades Wit - ett standardiserat utbildningskoncept för de största Windowsapplikationerna. På 3 år har Wit blivit en av de mest spridda svenskutvecklade programvarorna. Wit finns i ca 150 utgåvor på sju språk. Till dags dato har Wit över 300 000 an- vändare. Kunderna är medelstora och stora företag såsom Skanska, Trygg-Hansa, Riksskatteverket, LFV, SE-Banken m fl. Försäljningen sker genom ett 60-tal återförsäljare och utbildningsföretag runt om i landet. Framgången med Wit har gjort företaget till klart marknadsledande i Norden inom interaktiva utbildningar. En av anledningarna är att produkten möter fö- retagens krav på en effektiv, individuellt anpassad och mätbar utbildning. Interaktiv datautbildning en miljardindustri Interaktiv datautbildning är i stark tillväxt. Gartner Group bedömer att in- teraktiv datautbildning kommer att uppgå till 40 procent av världsmarknaden för datautbildning år 2000, som vid samma tidpunkt beräknas uppgå till 25 mil- jarder USD enligt IDC. - I Sverige har vi lyckats mycket väl. Vår bedömning är att vi även har en be- tydande konkurrenskraft i Europa när det gäller pedagogik, språklig bredd, teknik och förmåga att leverera utbildningen över intranet och nätverk. Därför är det vår målsättning att erhålla en god marknadstäckning inom de prioritera- de språkområdena, säger Harald Nilsonne, VD på Multimedia Software. I juni 1997 förvärvades bolagets tyska distributör M2S GmbH i Hamburg. Samti- digt startade ett dotterbolag i Norge och ett i England. Under februari 1998 förvärvar bolaget sin spanska distributör i Madrid. Samarbetspartners finns i Australien, Kanada, Finland och Danmark. - Emissionen på 34 miljoner kronor medför att vi långsiktigt kan fortsätta att expandera internationellt på de marknader där vi idag har dotterbolag. Vi kom- mer även att förstärka vår marknadsföring och våra försäljningsaktiviteter på de marknader där vi har samarbetspartners samt på den svenska marknaden, säger Harald Nilsonne. Fördubblad omsättning fem år i rad Multimedia Software har vuxit starkt sedan det grundades. Omsättningen för rä- kenskapsåret 1996/97 uppgick till 44 miljoner kronor. Under den senaste fem- årsperioden har omsättningen vuxit med i genomsnitt 134 procent per år. Under 1997 lades stora resurser på produktutveckling och expansion på utlandssidan, vilket finansierades med egna intjänade medel. Trots detta visade bokslutet ett positivt resultat, för femte året i rad, på 1,3 miljoner kronor. Omsätt- ning per anställd ökade till 1,3 miljoner kronor, trots nyanställningar av cirka 30 personer. Efter förvärvet av det spanska bolaget kommer antalet sysselsatta i koncernen att uppgå till 65-70 personer, varav 50 är anställda i det svenska moderbola- get. För kalenderåret 1998 beräknas omsättningen uppgå till ca 112 miljoner kronor. För mer information kontakta gärna: Harald Nilsonne, VD Johan Linglöf, Ekonomichef Multimedia Software Multimedia Software 08-459 91 00 08-459 91 00

Prenumerera

Dokument & länkar