Rapport kvartal 3

Bäste aktieägare, Årets första halvår kännetecknades av låga försäljningsvolymer och en genomlysning av verksamheten för att definiera framgångsfaktorer och för att kunna genomföra motsvarande arbete på andra marknader. Under tredje kvartalet har försäljningsvolymerna förbättrats, merparten av ökningen härrör från Island där dels en ny produkt, Magic Red Recovery, introducerats och där vi dels levererat större volymer än förväntat av Magic Recovery. De ökade försäljningsvolymerna tillsammans med genomförda kostnadsbesparingar som börjat ge effekt har medfört ett positivt rörelseresultatet under kvartal 3. Ekonomisk information I bifogad resultat- och balansräkning beskrivs det ekonomiska utfallet för de första nio månaderna, 2003. Resultatet för det första halvåret var -0,1 Mkr och omsättningen uppgick till 6,1 Mkr. Nedan en kort sammanställning över nyckeltalen för det första nio månaderna, 2003. - Intäkter för perioden (jan - sept) uppgick till 9,3 Mkr (11,4) - Resultatet för perioden (jan - sept) uppgick till 1,1 Mkr (- 3,0) - Nettoresultat per aktie (jan - sept) uppgick till 0,11 kr Aktiviteter under kvartal tre Under kvartalet har en ny produkt, Magic Red Recovery, introducerats på Island. De första signalerna tyder på att produkten har mottagits positivt, men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser och vi återkommer i senare rapporter med ytterligare information om utvecklingen. Vidare har den genomlysning av bolagets strategi som beskrevs i föregående rapport utvecklats i aktiva handlingar på några marknader. Fortsatta kostnadsreducerande åtgärder har genomförts. Strategi Som nämndes i föregående rapport har olika marknadsstudier genomförts för att bättre förstå vilka faktorer som medfört god försäljningsutveckling på vissa marknader medan vi haft svårare att nå ut på andra marknader. På grundval av de slutsatser som dragits av genomlysningen beslutade styrelsen att fokusera på närområdet och under perioden har arbetet i Skandinavien aktivt påbörjats. Strategin har också medfört att andra marknader prioriteras ned vilket beskrivs mer längre fram i rapporten. Kostnadsbesparande åtgärder Under perioden har ytterligare kostnadsbesparande åtgärder vidtagits, vilka beräknas ge full effekt efter årsskiftet. Nordamerika Då Swedish Beverages Inc inte lyckats med sin kapitalanskaffning torde deras möjligheter att lyckas med Magic i Nordamerika vara mycket begränsade. Vissa diskussioner förs fortfarande med personerna bakom Swedish Beverages, men eftersom de resurser som krävs för att möjliggöra en positiv utveckling i Nordamerika saknas inom Magic House följer vi den strategi som styrelsen beslutat om och fokuserar våra ansträngningar i närområdet. Magic i Mellanöstern Utvecklingen i Mellanöstern fortsätter att vara positiv och tillsammans med vår partner arbetar vi med ytterligare projekt som ska stärka varumärket och försäljningen i regionen. Magic i Norden Försäljningen av Magic Recovery i Island har under perioden överträffat förväntningarna, då detta kan bero på periodisering av leveranser är det för tidigt att uttala sig om en varaktig volymökning. Under perioden har man introducerat Magic Red Recovery och de första rapporterna tyder på att produkten mottagits väl. Vår partner tror dock inte att Red Recovery kommer att nå samma volymer som den ursprungliga, men det är ett bra komplement som ger ökad exponering av varumärket. Arbetet med att hitta en efterträdare till Ringnes i Norge fortsätter. Det finns ett par intressanta alternativ som bearbetas och vi återkommer med information om utvecklingen i kommande rapporter. I Sverige har vår partner Svenson & Co:s marknadsarbete medfört ökad försäljning. Man har fått in produkten hos viktiga grossister, men det återstår fortfarande mycket innan man nått full distribution och det är ännu för tidigt att säga att man lyckats. England Som tidigare nämnts har samarbetet med vår partner i England inte gett det resultat som vi förväntat oss. Det arbete som gjordes tillsammans med en extern marknadskonsult med god kunskap om den brittiska marknaden och om aktörerna där, har resulterat i en rekommendation att avsluta samarbetet och att ta bort produkten från marknaden. Rekommendationen grundar sig på att en fortsättning tillsammans med vår nuvarande partner, och med bristande möjligheter att stötta produkten med marknadsföring, gör en fortsatt satsning mer skada än nytta. Slutsatsen är att det är bättre att ta bort produkten från marknaden och sedan relansera tillsammans med en ny partner när en stabil plattform skapats i Skandinavien. Sammanfattning Under perioden har ökad försäljning och minskade kostnader medfört positivt rörelseresultat. Vidare har stor vikt lagts vid introduktionen av Red Recovery i Island samt att vidta nödvändiga offensiva, och defensiva, åtgärder som den genomförda genomlysningen av marknader och den nya strategin medfört. De etablerade marknaderna uppvisar positiv utveckling och vissa positiva signaler kan också uttolkas från t ex den svenska marknaden. Förutom de redan etablerade marknaderna kommer stort fokus att läggas på utvecklingen i närområdet framöver. Med vänlig hälsning, Jonas Jaenecke Verkställande direktör Nästa rapport: 2004-02-11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00140/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00140/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Magic House affärsidé är att utveckla starka varumärken och produkter inom segmentet "Functional foods and drinks".

Dokument & länkar