Bokslutskommuniké januari – december 2017

– Magnolia Bostad avslutar 2017 med sitt starkaste kvartal någonsin. Glädjande är även att vi under det fjärde kvartalet genomfört våra första affärer inom Hotell och Vårdboenden.

Rapportperioden oktober - december 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till 718 mkr (124).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 230 mkr (41).
 •  Periodens resultat uppgick till 198 mkr (14). Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 4,26 kr per aktie (0,26).
 •  Magnolia Bostad har under perioden avtalat om förvärv av 1 676 bedömda byggrätter (4 870) och antalet sålda boenden under perioden uppgick till 1 223 (0).
 •  Extra bolagsstämma den 13 oktober 2017 beslutade att godkänna införandet av ny minoritetsägandestruktur med Fredrik Lidjan AB.
 •  Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kr per aktie (1,75).

Räkenskapsåret januari - december 2017

 •  Nettoomsättningen ökade till 1 772 mkr (1 010).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 375 mkr (355).
 •  Periodens resultat uppgick till 267 mkr (265). Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 5,16 kr per aktie (5,87).
 •  Det egna kapitalet uppgick till 1 171 mkr (998).
 •  Eget kapital per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 26,20 kr per aktie (22,79).
 •  Magnolia Bostad har under perioden avtalat om förvärv av cirka 7 501 bedömda byggrätter
  (9 190) och antalet sålda boenden under perioden uppgick till 2 227 (2 124).
 •  Magnolia Bostads aktie handlas sedan den 31 mars 2017 på Nasdaq First North Premier.

Väsentliga händelser under kvartalet

 •  Försäljning av 427 lägenheter samt en kommersiell lokal i Hyllie, Malmö.
 •  Försäljning av 236 lägenheter i Fyren etapp 2 är ej längre villkorad.
 •  Genomfört två hotellaffärer, en i Lund om 260 rum och en i Halmstad om 240 rum.
 •  Tilldelats markanvisning för utveckling av vårdboende i Motala, trygghetsboende i Ystad samt fyra markanvisningar i Stockholms stad för utveckling om totalt 355 bostäder.
 •  Ledningsgruppen utökad med Chef Affärsutveckling.
 •  Samarbetsavtal tecknat med byggentreprenören Consto om produktion av 2 000 bostäder.

Väsentliga händelser efter periodens utgång  

Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång. 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47,
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se               

Fredrik Westin, CFO
070-943 73 31, fredrik.westin@magnoliabostad.se           

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 07.45.


Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 


Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se