Magnolia Bostad ingår ramavtal med Heimstaden

Magnolia Bostad har idag tecknat ramavtal med Heimstaden. Ramavtalet innebär att Heimstaden avtalat att förvärva bostadsprojekt av Magnolia Bostad till ett värde av ca 9,6 mdkr. Projektportföljen är koncentrerad till Storstockholm och Öresundsregionen. 

Projektportföljen omfattar 14 projekt om cirka 5 300 lägenheter. Avtalet baseras på byggnation av främst hyresrätter samtidigt som parterna har en gemensam intention att del av byggrätterna ska upplåtas som bostadsrätt. Parterna har rätt att kliva av enskilda projekt mot en engångsersättning till den andra parten. Avtalet innebär ingen omedelbar vinstavräkning, utan vinstavräkning kommer ske i takt med att projekten realiseras.

Större delen av projekten finns redan i Magnolia Bostads existerande projektportfölj som därmed får en planerad köpare. Magnolia Bostad ska tillse att samtliga projekt uppförs som nyckelfärdiga flerbostadshus huvudsakligen avsedda för bostadsändamål. Mot bakgrund av ovanstående har parterna ingått avtal som fastställer ekonomiska, juridiska och byggnadstekniska villkor avseende projekten. Ramavtalet sträcker sig till och med den 31 december 2023.

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Norge och Danmark. Heimstaden har cirka 31 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 55 mdkr.

– Vi ser med stor glädje fram emot detta samarbete med Heimstaden. I och med nu tecknat avtal ökar vår säkerhet och snabbar ytterligare upp vår expansion som en av Sveriges ledande samhällsutvecklare, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör Magnolia Bostad.

Wigge & Partners har agerat legal rådgivare åt Magnolia Bostad. Falkenborn har agerat legal rådgivare åt Heimstaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör Magnolia Bostad
070 223 4347, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se  

Marita Björk, IR-ansvarig
072 720 0006, marita.bjork@magnoliabostad.se

Information i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018 kl. 18.00. CEST 


Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och student-boenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se


Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi ser med stor glädje fram emot detta samarbete med Heimstaden. I och med nu tecknat avtal ökar vår säkerhet och snabbar ytterligare upp vår expansion som en av Sveriges ledande samhällsutvecklare.
Fredrik Lidjan, verkställande direktör Magnolia Bostad