Magnolia Bostad och Alecta bildar gemensamt bolag som förvärvar Stinsen köpcentrum

Magnolia Bostad och tjänstepensionsbolaget Alecta har avtalat om förvärv av fastigheten Stinsen 2 i Sollentuna. Säljare är CBRE Global Investors. Magnolia Bostad planerar att uppföra cirka 2 000 bostäder på fastigheten. Affären genomförs som en bolagsaffär och köpeskillingen uppgår till cirka 700 mkr.

Magnolia Bostad och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, förvärvar fastigheten i ett gemensamt bolag ägt till lika delar. Förvärvet är inte villkorat och finansieras av parterna med egna medel. Planerat tillträde är i december 2016.

Tidigare ägare har initierat programarbetet för ny detaljplan avseende bostäder i kombination med kommersiella ytor för att integrera Stinsen i den nya stadsmiljön som växer fram. Magnolia Bostad kommer tillsammans med Alecta fortsätta driva planprocessen. Bostadsutvecklingen kommer vid ny detaljplan att ske etappvis.

Samtliga bostäder kommer utvecklas av Magnolia Bostad. Cirka en tredjedel kommer att säljas till Alecta som hyresrätter vilka de själva kommer att äga och förvalta. Cirka en tredjedel avses säljas till Slättö i enlighet med det ramavtal som tecknades mellan Magnolia Bostad och Slättö den 25 november 2016. Försäljningarna innebär ingen omedelbar vinstavräkning, utan vinstavräkning kommer ske i takt med att projekten realiseras. Resterande bostäder planeras att utvecklas som bostadsrätter av Magnolia Bostad.

Fastigheten omfattar knappt 54 200 kvm i Södra Häggvik, i närheten av Magnolia Bostads projekt Lumen och Traversen 18. På fastigheten finns Stinsen köpcentrum med cirka 41 600 kvm uthyrbar area handel och kontor. Närområdet har under de senaste åren befunnit sig i stark utveckling och är under omvandling till attraktiva stads- och bostadskvarter.

Stinsen köpcentrum har idag omkring 70 hyresgäster, med en genomsnittlig återstående hyrestid om cirka 2,5 år. De största hyresgästerna är City Gross, Intersport, Friskis & Svettis och Stadium. Hyresintäkterna uppgår till cirka 70 miljoner kronor och uthyrningsgraden är cirka 80 procent.

Wigge & Partners har varit legal rådgivare åt Magnolia Bostad.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Rune, vVD

073-399 40 30, erik.rune@magnoliabostad.se  

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070-775 57 57,
mikaela.senator@magnoliabostad.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 10.30.

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar