Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av Svenska Vårdfastigheter AB

Magnolia Bostad har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Svenska Vårdfastigheter till en köpeskilling om 300 mkr. Förvärvet ger Magnolia Bostad kapacitet att bli en ledande aktör inom utveckling av vårdfastigheter.

Genom förvärvet ska Magnolia Bostad tydligare etableras inom utveckling av vårdboenden samtidigt som erbjudandet till kommuner och investerare breddas. Avsikten är att ta tillvara potentialen i bolagets befintliga portfölj och komplettera satsningen som redan görs inom vårdboenden med ytterligare projekt, kompetens och medarbetare.

­Förvärvet bidrar till en ökad social hållbarhet och tar oss ytterligare ett steg närmare mot att bli en samhällsutvecklare, samt leder till ytterligare riskminimering och synergieffekter vad gäller vår organisation, kostnader och samarbeten med kommuner. Svenska Vårdfastigheters betydande portfölj och kompetens tillsammans med Magnolia Bostads befintliga verksamhet ger oss kapacitet att bli en ledande aktör inom vårdfastigheter, säger Fredrik Lidjan, vd på Magnolia Bostad.   

Köpeskillingen uppgår till 300 mkr och finansieras med eget kapital och lånat kapital. Tillträde är beräknat till juli 2017 och villkorat av att Svenska Vårdfastigheter AB:s huvudsakliga långivare är positiva till ägarförändringen.

Den förvärvade portföljen omfattar tolv projekt omfattande cirka 70 700 kvm BTA fördelat på cirka 825 lägenheter. Projekten har bedömda produktionsstarter jämnt fördelade på de kommande tjugofyra månaderna. I och med förvärvet kommer åtta medarbetare från Svenska Vårdfastigheter att följa med till Magnolia Bostads organisation, inklusive VD Dan T. Sehlberg, som Affärsområdesansvarig Vård samt vice VD Petter Hallenberg, som Affärsutvecklingschef Vård. 

Svenska Vårdfastigheter AB, som grundades av Dan T. Sehlberg och Ulf Adelsohn 2009, är moderbolag i en koncern vars verksamhet består i att uppföra och långsiktigt äga boenden för äldre med fokus på vård och omsorg. Inom koncernen bedrivs i dag tolv projekt varav några i form av samriskföretag. Koncernens omsättning för 2016 uppgick till drygt 126 mkr, och rörelseresultatet uppgick till 49 mkr. Koncernens balansomslutning uppgick till drygt 147 mkr. Förvärvet bedöms ha en positiv påverkan på Magnolia Bostads vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

Affärsområdet vårdboenden passar bra in i vår hyresrättsmodell då vi, likt vid utveckling av hyresrätter, på ett tidigt stadium säljer projekten genom forward funding till en långsiktig ägare. Förvärvet innebär att vi kan etablera ett nytt affärsområde på ett tryggt och säkert sätt eftersom det redan finns en fungerande affär på plats. Dessutom är en stor del av Svenska Vårdfastigheters projektportfölj belägen i våra befintliga geografiska områden inklusive Stockholm, Helsingborg och Göteborg, säger Fredrik Lidjan.

Sveriges kommuner föredrar breda program och ett dedicerat samhällsbyggande. Genom denna affär blir vårt fokuserade vårderbjudande en del av en mycket stark helhet. Tillsammans med Magnolia Bostad kan vi fortsätta att bygga social infrastruktur, men nu i kombination med bostäder och hotell. säger Dan T. Sehlberg, vd på Svenska Vårdfastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, VD Magnolia Bostad
070-223 43 47,
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se 

Dan T. Sehlberg, VD Svenska Vårdfastigheter
08-39 06 38, dan@svenskavardfastigheter.se 

Erik Rune, vVD/Chef Affärsutveckling
073-399 40 30, erik.rune@magnoliabostad.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2017 kl. 14.05.

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar