Sång i vården kan hjälpa demenssjuka

Forskning vid Mälardalens högskola om vårdarsång för personer med demens öppnar nya perspektiv i dagens vård av demenssjuka. Stämmer det att sång kan lugna personer med demens som till exempel är aggressiva? Ja, menar Eva Götell, forskare vid Mälardalens högskola, som tilldelats 2 miljoner kronor av Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) och 0,5 miljoner från vård- och omsorgsföretaget Attendo Care för fortsatt forskning inom området.

Forskningsprojektet heter ”Kulturella uttryck, såsom sång, genom vårdarsång under komplexa demensvårdnadssituationer” och ska vetenskapligt undersöka hur vårdarsång (d v s när vårdaren sjunger för eller tillsammans med personer med demens) kan lugna och förbättra vården av demenssjuka personer. Eva Götell som arbetar vid högskolans akademi för hälsa, vård och välfärd har fått pengarna från KK-stiftelsen i hård konkurrens. KK-stiftelsen skriver i sin bedömning av ansökan att det är ett ”angeläget tema och intressant med alternativa behandlingsmetoder i vården, något som ofta faller mellan stolarna”. Pengarna kommer att användas i två år och två doktorander kommer att anställas.

- Nu kan vi fortsätta att bedriva angelägen forskning om vården av demenssjuka, säger Eva Götell som leder projektet.

Eva Götell disputerade 2003 med avhandlingen "Singing backgrund music and music events in the communication between persons with dementia and their caregivers". Hon upptäckte att när vårdaren sjunger för eller tillsammans med personer med demens, förbättras vårdkvalitén när de demenssjuka kommunicerar på ett förändrat sätt: talet förbättras, problematiska beteenden som till exempel aggressivitet och skrikande upphör. När vårdaren sjöng påverkades också personerna med demens på positivt i sättet att röra sig, utföra handlingar och använda sina sinnen. De demenssjuka kunde också visa positiva känslor på ett mer kraftfullt sätt. Även vårdarna påverkades på ett liknande positivt sätt.

Omsorgsföretaget Attendo Care är med och finansierar projektet vårdarsång.

- Vi tittar ständigt på nya utvecklingsmöjligheter i omsorgen för att förbättra livskvalitén för brukarna. Därför är vårdarsång intressant och kan förhoppningsvis fungera som ett alternativ till viss medicinering, säger Anita Sandberg, kvalitetschef vid Attendo Care.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har uppmärksammat resultaten om vårdarsång i sin systematiska litteraturgranskning av demens år 2008. De menar att det finns ett stort behov att genomföra förbättringar i vården av demenssjuka. SBU rekommenderar att man i forskningsinterventioner använder sig av s.k. alternativa eller komplementära metoder. Sång är en sådan metod.

Mälardalens högskola, sektionen för kammarmusik, ger kurser i Vårdarsång I och II. Kursen är baserad på Eva Götells avhandlingsresultat och är sångkurser där studenterna lär sig att sjunga och öka sin repertoar av gamla visor, schlagers och psalmer.

För mer information kontakta
Eva Götell, universitetslektor i vårdvetenskap, Mälardalens högskola, tel 073-597 91 24, 021-10 16 05, eva.gotell@mdh.se
Anita Sandberg, kvalitetschef Attendo Care, 08-586 252 05.

Skrivet av informatör Birgitta Hultqvist, Mälardalens högskola, tel 021-10 13 13, birgitta.hultqvist@mdh.se

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen

Prenumerera