Världsunika brand- och explosionsförsök i svensk järnvägstunnel

Överbelastade väg- och tågnät gör att transportsystem under mark blir allt mer populära. Men med fler tunnlar följer större risker för allvarliga olyckor där det kan vara svårt att utrymma resenärerna på kort tid. För att bättre kartlägga brandutveckling och möjlighet till räddningsinsatser i tunnlar kommer fyra fullskaliga brand- och explosionsförsök att göras utanför Arvika.

– Tunnelbanor är komplexa system med många människor på liten yta. Detta komplicerar både utrymning och räddningsarbete vid en olycka. Hur snabbt branden utvecklas är den avgörande faktorn för tiden du som resenär har på dig att utrymma säkert. Därför är forskning inom det här området viktigt, säger Mia Kumm, doktorand i brandteknik vid Mälardalens högskola.

Brunsberg utanför Arvika kommer att vara centrum för Sveriges expertis inom brand, explosion och räddningsinsatser då de världsunika försöken kommer att genomföras. Ett mindre försök görs den 31 augusti, och följs av tre fullskaliga försök under de tre efterföljande veckorna. Resultaten från testerna ska användas av bland andra SL (Stockholms Lokaltrafik), men kommer att vara till stor nytta för tunneloperatörer, räddningstjänster, konstruktörer och forskare världen över.

– Brandsäkerheten i Stockholms tunnelbana ligger på en mycket hög nivå. SL ser METRO-projektet som ett mycket bra tillfälle att få goda idéer som kan bidra i vårt löpande förbättringsarbete, säger SL:s t.f. vd Madeleine Raukas.

Expertisen är samlad genom projektet METRO där forskare och experter från olika organisationer arbetar tillsammans. Projektets fyra huvudaktörer är Mälardalens högskola, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Lunds tekniska högskola och Storstockholms brandförsvar.

– Detta är världsunikt genom sitt upplägg med många samverkande discipliner som drar nytta av resultaten. Fullskaleförsöken är resurskrävande och få försök på tunnelbanevagnar har utförts internationellt, säger Anders Lönnermark på SP.

De tåg som kommer att användas vid försöken har ställts till projektets förfogande av SL. En av vagnarna har också byggts om för att bättre motsvara nyare vagnars inredning och ytskikt.

– Vi kommer att mäta hur fort branden utvecklas, hur stor den blir, hur den sprids och hur varmt det blir. Det är genom den här typen av test vi kan ta reda på hur till exempel utrymning, tunnelskydd och räddningsinsatser bäst ska utformas, säger Anders Lönnermark.

Att bränder i tunnlar kan få stora konsekvenser har länge varit känt, men de senare årens inträffade terrorattentat på masstransportsystem har visat på sårbarheten i den här typen av anläggningar. Det sista testet kommer därför att utgöras av ett explosionsförsök där forskarna bland annat vill undersöka hur vagnarna påverkas och möjligheterna att genomföra en räddningsinsats.

Om projektet METRO

METRO-projektet är en stor forskningssatsning som handlar om brand och säkerhet i masstransportsystem under mark, i huvudsak tunnelbanor. METRO leds från Mälardalens högskola och omfattar över 14 miljoner kronor, med ett tilläggsprojekt på 4,8 miljoner kronor som leds av SP. Inom METRO samarbetar forskare tvärvetenskapligt över organisationsgränserna. Arbetet kommer att pågå fram till december 2012. Forskningsresultaten kommer att förbättra säkerheten i tunnelbanesystem, men kunskaperna kommer att kunna användas i många olika sorters undermarksanläggningar.

I projektet deltar totalt nio svenska organisationer; Mälardalens högskola, Lunds tekniska högskola, SP, FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut), Högskolan i Gävle, Försvarshögskolan, Fortifikationsverket, Storstockholms brandförsvar och SL. Projektet finansieras av SL, Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande), Brandforsk, Trafikverket, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Fortifikationsverket.

Fullskaliga försöken i Brunsberg, Arvika:

  • 31 aug: Förberedande försök
  • 7 sept: Fullskaligt brandförsök
  • 13 sept: Fullskaligt brandförsök, (Seminarium 13-14 september)
  • 20 sept: Explosionsförsök

Presskonferens

En presskonferens kommer att hållas tisdag den 30 aug kl. 10.30 på Scandic hotell i Arvika.

Först kommer en presentation av försöken och projektet att ges. Därefter bjuds pressen med till testplatsen för att se järnvägstunneln, förberedelserna samt vagnarna.

För att beräkna antal platser vid transporten till testplatsen ser vi gärna att ni anmäler ert deltagande till jenny.laine@mdh.se.

För mer information, kontakta:

Anders Lönnermark, SP, 010-516 56 91

Mia Kumm, Mälardalens högskola, tel 070-330 30 90

Sören Olsson, Räddningstjänsten Arvika, tel 070-309 03 45

SL:s pressavdelning, 08-686 15 50

Fakta: Bränder i tunnlar

Det som brinner i tunnlar är i de allra flesta fall ett eller flera fordon av något slag. Bränder i sådana fordon får ute i det fria sällan stora konsekvenser. Det som är speciellt med tunnlar (och andra undermarksanläggningar) är dels taket, dels själva tunnelröret. Taket gör att flammorna tvingas vika av och flammorna, brandgaserna och det uppvärmda taket strålar mot personer och olika objekt i tunneln. De varma och giftiga brandgaserna följer tunnelröret och utgör därför en stor risk för personer som befinner sig i tunneln eller på närbelägna stationer under mark. Branden sprider sig också lättare till närliggande fordon och ökar därmed i intensitet betydligt snabbare än ute i det fria.

Källa: Anders Lönnermark, SP

Bakgrund: Inträffade olyckor under mark

1987-11-18 - Brand på tunnelbanestation, Kings Cross, London, England 
1994-12-10 - Brand i tåg, Eurotunnel, England – Frankrike 
1995-10-28 - Brand i tunnelbana, Baku, Azerbajdzjan
1997-06-02 - Brand i tunnelbana, T-centralen, Stockholm, Sverige 
2000-11-11 - Brand i bergbana, Kaprun, Österrike 
2003-02-18 - Brand i tunnelbana, Daegu, Sydkorea
2004-02-07 - Explosion, tunnelbana, Moskva, Ryssland 
2004-03-11 - Explosion, Tåg, Madrid, Spanien 
2005-05-16 - Brand i tunnelbana, Rinkeby, Stockholm, Sverige 
2005-07-07 - Explosioner, masstransportsystem, London, England 
2005-09-07 - Brand i tunnelbana, Simplon, Paris, Frankrike 
2006-03-24 - Brand under byggnation, Björnböletunneln, Sverige
2008-09-11 - Brand i tåg, Eurotunnel, England – Frankrike
2009-09-05 - Brand i arbetståg, Citybanan, T-centralen Stockholm, Sverige
2010-03-29 - Explosion, tunnelbana, Moskva, Ryssland 
2011-06-16 - Brand i tåg, Bergenbanan, Ulvik, Norge

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 13000 studenter. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter - och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Taggar:

Om oss

Med fler än 14 000 studenter är Mälardalens högskola (MDH) en av Sveriges största högskolor. Högskolan kännetecknas av nära samarbete med företag och offentlig sektor och bedriver både forskning och utbildning i samproduktion med det omgivande samhället.MDH är en central drivkraft i regionen med campus i Eskilstuna och Västerås. 1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001. 2006 blev högskolan dessutom, som första lärosäte i landet, arbetsmiljöcertifierad. Högskolan i siffror• Grundad 1977• 14 000 studenter• 900 anställda• 72 professorer • ca 1 000 kurser• 52 program på grund- och avancerad nivå• 207 forskarstuderande • 70 externfinansierade forskarstuderande • 84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen