Delårsrapport för perioden januari - mars 1999

Delårsrapport för perioden januari - mars 1999 Omsättning och resultat Verksamheten har under första kvartalet 1999 utvecklats bra och enligt uppgjorda planer. Omsättningen för perioden uppgick till 76,7 Mkr vilket är en ökning med 46 % jämfört med motsvarande period föregående år (52,4 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till 4,1 Mkr (3,2 Mkr) vilket är en förbättring med 28 % jämfört med föregående år. Affärsområden Affärsområdet Affärssystem arbetar med försäljning och implementering av affärssystemet Lawson Insight till stora och medelstora företag. Verksamheten bedrivs dels i försäljningsbolaget Måldata Affärssytem AB, dels i Måldata Applikationskonsult AB som tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster för installation av affärssystemet Lawson Insight. Förutom installation arbetar konsulterna med verksamhetsstöd för att kunderna kontinuerligt skall nå ett optimalt nyttjande av Lawson Insight i sina affärsprocesser. Affärsområdet har under årets första tre månader omsatt 16,0 Mkr (12,5 Mkr) vilket är en ökning med 28 % jämfört med föregående år. Datakommunikation levererar system, produkter och kvalificerade tjänster inom datakommunikationsområdet. Verksamheten fokuserar mot marknaden stora företag. En expanderande del av affärsområdets verksamhet är leverans av lösningar avseende övervakning och administration av stora och komplexa nätverk. Under första kvartalet 1999 knöts avtal med Statskontoret vilket ger tillgång till en ny stor marknad. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Måldata Teknik AB och omsättningen uppgick för första kvartalet till 38,3 Mkr (26,0 Mkr) vilket är en ökning med 47 % jämfört med föregående år. PC Integration levererar nätverkslösningar baserade på tjänster, produkter och kompetens inom området lokal IT-miljö. Huvudmarknaden är medelstora och stora företag som använder affärskritiska IT-system i sin verksamhet. Leverans av kvalificerade tjänster blir en allt viktigare del för affärsområdet och en tydlig ökning av efterfrågan på såväl kompetens- som resurskonsulter har noterats. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Måldata PC Integration AB och omsättningen uppgick för perioden till 22,4 Mkr jämfört med 13,9 Mkr föregående år, en ökning med 61 %. Marknaden och utsikter 1999 Under första kvartalet 1999 har efterfrågan på koncernens produkter och tjänster varit fortsatt god och samtliga affärsområden har väl nått uppsatta mål. Flera stora köpare på IT-marknaden har med anledning av millenieskiftet aviserat neddragning av antalet inhyrda datakonsulter och begränsningar av IT- investeringarna under andra halvåret 1999. Måldata har trots detta inte märkt någon dämpning av efterfrågan på bolagets produkter och tjänster då kunderna är i behov av kontinuerliga och affärsstödjande IT-investeringar. Såvitt idag kan bedömas så kommer affärsområdena PC Integration och Datakommunikation att ha en fortsatt expansiv utveckling under året med fortsatt god efterfrågan från marknaden. Många företag har bytt affärssystem inför millenieskiftet varför en viss nedgång i efterfrågan på sådana system kan förutses under resterande del av året. Efterfrågan på affärsområdet Affärsystems tjänster bedöms dock som fortsatt god. En kortare periods nedgång i efterfrågan på affärssystem bedöms komma att följas av en ökad efterfrågan när millenieskiftet är passerat. Sammanfattningsvis bedöms Måldatas fortsatta utveckling under 1999 som god både vad avser omsättning och resulat. Frågor avseende denna rapport besvaras av VD Gunnar Calais, tel 08 - 734 40 00. Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. Solna den 17 maj 1999 Gunnar Calais VD Måldata AB (publ.) KONCERNEN I SAMMANDRAG Resultaträkning (Mkr) 1999 1998 1998 Jan - mars Jan - mars Helår Rörelsens intäkter 76,7 52,4 272,0 Kostnad sålda varor och tjänster -61,7 -40,6 -213,5 Försäljnings- och -10,9 -8,7 -38,7 administrationskostnader Rörelseresultat 4,1 3,1 19,8 Finansnetto 0,0 0,1 0,3 Resultat efter finansnetto 4,1 3,2 20,1 Skatt -1,1 0,0 -2,2 Resultat efter skatt 3,0 3,2 17,9 Balansräkning i sammandrag (Mkr) 1999-03-31 1998-03-31 1998- 12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar 12,8 8,7 13,2 Varulager 18,8 19,2 15,8 Övriga omsättningstillgångar 68,5 38,5 69,9 Likvida medel 14,8 15,7 12,4 Summa Tillgångar 114,9 82,1 111,3 Eget kapital och skulder Eget kapital 67,5 53,7 64,5 Avsättning skatter 1,0 0,0 0,9 Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder 46,4 28,4 45,9 Summa Eget kapital och skulder 114,9 82,1 111,3 Finansieringsanalys (Mkr) 1999 1998 1998 Jan - mars Jan - mars Helår Löpande verksamhet Årets resultat 3,0 3,2 17,9 Återläggning avskrivningar 2,0 0,5 2,5 Ej betald skatt 0,2 0,0 2,2 Internt tillförda medel 5,2 3,7 22,6 Förändring av rörelsekapital -1,7 -3,8 -16,7 Kassaflöde från den löpande 3,5 -0,1 5,9 verksamheten Investeringsverksamhet Investeringar i -1,1 -1,0 -6,4 anläggningstillgångar Finansieringsverksamhet Utdelning till aktieägare - - -3,9 Förändring av likvida medel 2,4 -1,1 -4,4 Nyckeltal 1999 1998 1998 Jan - mars Jan - mars Helår Antal anställda 205 157 197 Genomsnitt antal anställda 202 147 169 Investeringar, Mkr, inkl leasing 1,6 1,7 8,3 Eget Kapital, Mkr 67,5 53,7 64,5 Balansomslutning, Mkr 114,9 82,1 111,3 Soliditet, % 58,7 65,4 58,0 Vinst per aktie, kr 1,39 1,48 8,32 Eget kapital per aktie, kr 31,29 24,88 29,91 Antal aktier 2.156.678 2.156.678 2.156.678 Likvida medel, inklusive outnyttjad del av checkräkningskredit, Mkr 23,8 24,7 21,4 Måldata AB (publ.) Dalvägen 28, 169 56 Solna, Tel: 08-734 40 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00280/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00280/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar