Årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Vid årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ) torsdagen den 28 april 2011 fattades följande beslut:

  • Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen för Malmbergs Elektriska AB (publ) samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
  • Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 3 maj 2011. Utbetalning beräknas kunna ske fredagen den 6 maj 2011.
  • Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Björn Ogard, Pernilla Folke, Johan Folke och Hans Stalleland. Till styrelseordförande valdes Björn Ogard. Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 420 kkr att fördelas enligt följande: 180 kkr till styrelsens ordförande och 120 kkr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda inom koncernen.
  • Arvode till revisionsföretag ska utgå enligt löpande räkning.
  • Stämman beslutade att ersättningen till de fyra personer som utgör koncernledningen ska utgöras av fast lön, pension samt övriga förmåner. Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
  • Ändring av §7 i bolagsordningen till att kallelse ska ske ”genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet”.
  • Stämman beslutade att valberedningen ska utses enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast den 30 september 2011.

Kumla den 28 april 2011

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.

 

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland, England och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2011 klockan 15.45 (CET).

_________________________________________________________________________________

Malmbergs Elektriska AB (publ)                                                                                   Org nr: 556556-2781
Box 144                                                                                                                         Tel: 019-58 77 00
692 23  Kumla                                                                                                                   Fax: 019-57 11 77
www.malmbergs.com
                                                                                                      E-mail: info@malmbergs.com

Taggar:

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar