Årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Vid årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ) torsdagen den 26 april 2012 fattades följande beslut:

  • Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen för Malmbergs Elektriska AB (publ) samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
  • Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 5,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är onsdagen den 2 maj 2012. Utbetalning beräknas kunna ske måndagen den 7 maj 2012.
  • Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Björn Ogard, Pernilla Folke, Johan Folke och Hans Stalleland samt nyvaldes Conny Svensson. Till styrelseordförande valdes Björn Ogard. Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 540 kkr att fördelas enligt följande: 180 kkr till styrelsens ordförande och 120 kkr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda inom koncernen.
  • Arvode till revisionsföretag ska utgå enligt löpande räkning.
  • Stämman beslutade att ersättningen till de fyra personer som utgör koncernledningen ska utgöras av fast lön, pension samt övriga förmåner. Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
  • Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2013 ska bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013.

Kumla den 26 april 2012

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland, England och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 klockan 15.45 (CET).

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar